شماره جاری: دوره 14، شماره 50، بهار 1399، صفحه 1-235 

1. ارزیابی سودمندی افشاء مولفه های ریسک برسرعت تأثیراطلاعات درقیمت سهام

صفحه 1-22

اکبر خیام پور؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی؛ محمدرضا وطن پرست


2. تاثیر نوآوری برسهم بازار شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار

صفحه 23-38

حامد عباسی آقا ملکی؛ قهرمان عبدلی؛ علی سوری؛ محسن ابراهیمی


3. بررسی حباب‌های قیمتی حوزه سلامت در بازار بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 39-62

سعید خدا بخش زاده؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی


7. بررسی اثر تکانه‌های قیمت نفت برعملکرد بازار سهام ایران

صفحه 145-170

شبنم زین الدینی؛ محمد شریف کریمی؛ آزاد خانزادی


8. معرفی الگویی ازحاکمیت شرکتی با تمرکزبر نقش واسطه‌گری کارافرینی

صفحه 171-190

مسعود سعیدیان؛ پرویز سعیدی؛ روح اله سمیعی؛ مجید اشرفی


10. ارائه الگویی برای ترکیب بهینه ریسک منابع انسانی دربانک‌های دولتی ایران

صفحه 213-235

ناهید اسدی؛ مجید جهانگیر فرد؛ علی اسماعیل زاده؛ سید حسین شاکر طاهری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2538-3833
شاپا الکترونیکی
2538-3841