شماره جاری: دوره 13، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 1-300 

3. هزینه رفاه شوک های خارجی و قاعده بهینه سیاستپولی برای اقتصاد ایران

صفحه 75-110

سجاد برومند؛ تیمور محمدی؛ جمشید پژویان؛ اسداله فرزین وش؛ عباس معمار نژاد


4. برآورد ضرایب فزاینده مالی ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب منا

صفحه 111-146

مهناز حسین پور؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فاطمه زندی؛ علی دهقانی؛ خلیل سعیدی


6. تأثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی در ایران،رهیافت مدل‌های تعادل عمومی محاسبه‌پذیر

صفحه 167-190

منصور مهینی زاده؛ کاظم یاوری؛ سید عبدالمجید جلایی؛ بهروز جعفر زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2538-3833
شاپا الکترونیکی
2538-3841