شماره جاری: دوره 14، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 1-270 

1. ارزیابی تأثیر قدرت رقابتی و سیاست پولی بر بازده دارایی‌ در بانک‌های ایران (رهیافت الگوهای ساختاری)

صفحه 1-28

حسین شریفی نیا؛ هوشنگ مؤمنی وصالیان؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ مجید افشاری راد


3. سنجش آثار کمی تغییر سیاست‌های مالیاتی بر صنایع کشور (رهیافت داده – ستانده)

صفحه 55-82

ابوالفضل کزازی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ اسفندیار جهانگرد؛ مهرداد مهرکام


5. تحلیل حساسیت مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه ایران )بر اساس پویایی متغیرهای کنترل عمومی(

صفحه 115-146

محمد مهدی عزیزی امیری؛ فرامرز خلیقی؛ مریم السادات عسکری؛ محبوبه اعلایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2538-3833
شاپا الکترونیکی
2538-3841