شماره جاری: دوره 14، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 1-240 

1. الزامات نظارت احتیاطی کلان و تأثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران*

صفحه 1-26

حسن سامانی پور؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ مهدی تقوی


3. مقایسه ارزش در معرض ریسک سهام تهران با بازارهای سهام بین المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین شرطی

صفحه 55-80

شهرام بابا لویان؛ هاشم نیکو مرام؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فریدون رهنمای رود پشتی


4. اثر بخشی تامین مالی از طریق مشارکت عمومی _خصوصی در تحقّق اهداف توسعه‌ایی

صفحه 81-100

حسن نوعی اقدم؛ شمس الدین حسینی؛ عباس معمار نژاد؛ کریم امامی جزء


5. بررسی رابطة مسئولیت اجتماعی شرکت وپاداش مدیران باگزارشگری متهورانه مالیاتی

صفحه 101-128

علی مولایی ایل ذوله؛ نوروز نوراله زاده؛ سیده محبوبه جعفری؛ رویا دارابی


7. ارزیابی رابطه کنش- واکنشی متغیرهای بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 153-174

شکیب سلیمی مجاوری؛ محمدرضا ناهیدی امیر خیز؛ سیاوش جانی؛ رقیه حسن زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2538-3833
شاپا الکترونیکی
2538-3841

بانک ها و نمایه نامه ها