نویسنده = اسداله فرزین وش
هزینه رفاه شوک های خارجی و قاعده بهینه سیاستپولی برای اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 48، آذر 1398، صفحه 75-110

سجاد برومند؛ تیمور محمدی؛ جمشید پژویان؛ اسداله فرزین وش؛ عباس معمار نژاد


نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه)

دوره 13، شماره 47، مرداد 1398، صفحه 19-38

وحید فرمان آرا؛ اکبر کمیجانی؛ اسداله فرزین وش؛ فرهاد غفاری