نویسنده = عباسعلی ابونوری
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل رابطه علی بین نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1394، صفحه 29-46

تیمور محمدی؛ عباسعلی ابونوری؛ رویا محمد نژاد


3. ارزیابی پدیده خشکسالی کشاورزی شهرستان شیراز

دوره 3، شماره 7، تابستان 1388، صفحه 16-36

عباسعلی ابونوری


4. تجزیه و تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گاز خانگی و تجاری در استان گیلان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 98-115

عباسعلی ابونوری؛ تیمور محمدی؛ هادی پرهیزی گشتی