نویسنده = مصطفی رجبی
تعداد مقالات: 2
2. کاربرد نظریه کنترل بهینه در تعیین مسیر بهینه حجم تقدینگی ایران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1388، صفحه 70-84

مصطفی رجبی؛ همایون رنجبر؛ فوژان تدین