نویسنده = ابوطالب زمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات کشش قیمتی تقاضای برق بخش خانگی در ایران با کاربرد روش فیلتر کالمن

دوره 7، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 147-175

علی اصغر اسماعیل نیا؛ تیمور محمدی؛ ابوطالب زمانی