نویسنده = حلیمه جوانمردی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگویی مناسب مدیریت نقدینگی و پیش بینی ریسک آن در بانک صادرات ایران

دوره 11، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 171-197

علی اسماعیل زاده؛ حلیمه جوانمردی