نویسنده = حسین امیری
تعداد مقالات: 1
1. الزامات وجود بیمه سپرده و ارتباط آن با مقاومت بانکی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 177-200

حسین امیری؛ مونا توفیقی