کلیدواژه‌ها = بازار سرمایه
آزمون فرضیه بازار فرکتال با مدل تغییر رژیم مارکوف در بازار بورس تهران(یک ترکیب و همگرایی امکانپذیر) A Survey of Fractal Market Hypothesis with the Markov Regime change model in the Tehran Stock Exchange

دوره 15، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 1-22

یعقوب محمودی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ شادی شاهوردیانی؛ حمیدرضا کردلویی؛ مهدی معدنچی زاج


نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه)

دوره 13، شماره 47، مرداد 1398، صفحه 19-38

وحید فرمان آرا؛ اکبر کمیجانی؛ اسداله فرزین وش؛ فرهاد غفاری