کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی : تقاضای پول ، بازارسهام ، روش یوهانسن-جوسیلیوس ، آزمون هم انباشتگی طبقه بندی JEL : E41
تعداد مقالات: 1