کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی:سیاست پولی، شاخص قیمت اسمی و حقیقی سهام، الگوی خود رگرسیون برداری، ایران. طبقه بندیJEL:E5
تعداد مقالات: 1