کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهره وری نیروی کار، داده های تابلویی طبقه بندیJEL: J24
تعداد مقالات: 1