کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: بهره‌وری کل عوامل تولید، سرمایه انسانی، سرمایه تحقیق و توسعه، کارایی طبقه بندی JEL: D24
تعداد مقالات: 1