کلیدواژه‌ها = G11
قدرت و بیش اطمینانی مدیران و گزارشگری متقلبانه The power and overconfidence of managers and fraudulent reporting

دوره 15، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 379-400

حامی فلاح حمیدی؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ علی ذبیحی


مقایسه برآورد تلاطم بازارهای مالی با استفاده از مدل رگرسیون و مدل شبکه عصبی

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 223-240

محمد عظیم خدایاری؛ احمد یعقوب نژاد؛ مریم خلیلی عراقی


پویایی‌های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای سهام و طلا: رهیافت VAR-DCC-GARCH

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 73-92

امین حاتمی؛ تیمور محمدی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی


بررسی اثرآستانه ای و نامتقارن نسبت اهرمی بر سودآوری شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 39، شهریور 1396، صفحه 57-82

قدرت اله امام وردی؛ مجتبی کریمی؛ هلن صادقی بناب


کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی در محاسبه ارزش در معرض خطر

دوره 7، شماره 24، شهریور 1392، صفحه 101-137

رضا نریمانی؛ نادر حکیمی پور؛ اسعد اله رضایی