کلیدواژه‌ها = رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده. طبقه بندی JEL : O15
تعداد مقالات: 1
1. اثرات تمرکززدایی مالی بر شاخص توسعه انسانی در ایران

دوره 11، شماره 38، بهار 1396، صفحه 121-138

محمد نقیبی؛ مجید تنهایی دیلمقانی