کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: نقدینگی بانک، ریسک نقدینگی، پیش بینی. طبقه بندی JEL : E21
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگویی مناسب مدیریت نقدینگی و پیش بینی ریسک آن در بانک صادرات ایران

دوره 11، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 171-197

علی اسماعیل زاده؛ حلیمه جوانمردی