کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: سیکل تجاری، رکود و رونق، مطالبات معوق بانکی، تجزیه و تحلیل عاملی، مدل خودتصحیح برداری. طبقه بندی JEL : B23