کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی:بحران بانکی، ریسک‌پذیری، شکنندگی، شاخص شکنندگی سیستم بانکی، ایران. طبقه بندی JEL:E44
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری شکنندگی سیستم بانکی ایران بر اساس شاخص BSFI

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 1-26

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغر پور؛ فیروز فلاحی؛ همت ستار رستمی