کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی:نسبت بهینه پوشش ریسک
تعداد مقالات: 1
1. پویایی‌های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای سهام و طلا: رهیافت VAR-DCC-GARCH

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 73-92

امین حاتمی؛ تیمور محمدی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی