کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی:بازار سهام، نرخ ارز، استراتژی پوشش ریسک، سبد دارایی بهینه. طبقه بندی JEL: F31
هیچ مقاله ای پیدا نشد.