تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم (مطالعه ی موردی شهر اصفهان)

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه خمینی شهر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خمینی شهر

3 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

گردشگری از صنایع پر سودی است که بسیاری از کشورها در آن سرمایه گذاری کرده اند و همچنین این صنعت باعث تماس کشورهابا یکدیگر شده و بر فرهنگ مردم آنها نیز اثر می¬گذارد. امروزه با افزایش درآمد و کاهش زمان کار، تقاضا برای گردشگری افزایش یافته است. طبیعت گردی (اکوتوریسم) که زیر مجموعه¬ای از گردشگری به شمار می¬رود از جمله صنایعی است که نه تنها باعث حفظ اکوسیستم¬ها و ایجاد محیط سالم برای زیست می¬شود بلکه بخش عظیمی از هزینه¬های جاری کشور را تامین می¬ کند و موجب کاهش معضل بیکاری می¬گردد. ایران از دیدنی ترین مناطق جهان و اصفهان نیز یکی از زیباترین شهرهای ایران است، لیکن با وجود ظرفیت¬های بالای اصفهان برای جذب گردشگران، فقدان آمار قابل اطمینان، برنامه ریزی علمی را برای توسعه¬ی بازار اکوتوریسمی این شهر مشکل می¬گرداند. در این مقاله گردشگران داخلی اصفهان در فروردین سال 1390 جامعه¬¬ی آماری و تعداد 400 نفر آنان حجم نمونه¬ی این پژوهش بوده اند که با استفاده از روش آماری واستنباطی، تاثیر متغیرهای موثر بر تقاضای اکوتوریسم داخلی برآورد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


 
 1. فنل، دیوید، مقدمه ای بر طبیعت گردی، جعفر اولادی قادیکلایی، بابلسر، دانشگاه مازندران، بهار1385.
 2. جمشیدیان، مهدی، پورعطاآبادی، اکبرمهدی، مدیریت توریسم، انتشارات مانی با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان، 1379.
 3. درام، اندی، مور، آلن، مقدمه ای بر برنامه ریزی ومدیریت اکوتوریسم، محسن رنجبر، جلد اول، تهران، آییژ، بهار 1388.
 4. زاهدی، شمس السادات، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار(با تاکید بر محیط زیست)، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385.
 5. شیرین بخش، شمس الله، خونساری، زهرا، کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی، تهران، پژوهشکده ی امور اقتصادی، 1384.
 6. صدفی، ذبیح الله، تکنیک های خاص تحقیق(با تکیه بر برنامه ریزی Spss)، تهران، نشر آتیه، 1381.
 7. عباسی نژاد، حسین، اقتصادسنجی، مبانی و روشها، تهران، 1380.
 8. قره نژاد، حسن ، مقدمه ای برتوسعه ی گردشگری و مهمانپذیری، اصفهان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، بهار1386.
 9. جمشیدی، نوید، 1381، بررسی و امکان سنجی(اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی)اقامتگاه مناسب گردشگری مطالعه ی موردی شهراصفهان،پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
 10. رضازاده، مهناز، تابع تقاضای گردشگری در استان اصفهان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه خمینی شهر، دانشکده ی علوم انسانی، 1388.
 11. کریمایی، سمیه، 1387، تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم مطالعه ی موردی استان گیلان،پایان نامه­ی کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
 12. حبیبی، فاتح، عباسی نژاد، حسین، تصریح و برآوردتابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی-مقطعی، مجله ی تحقیقات اقتصادی، شماره ی 70، صفحات 115-91، 1384.
 13. زنگی آبادی، علی، محمدی، جمال، زیرک باش، دیبا،تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان، مجله ی جغرافیا و توسعه، صفحات156-131، 1385.
 14. صباغ کرمانی، مجید، امیریان، سعید، بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل داده-ستاده، پژوهشنامه ی بازرگانی، صفحات 83-57 ،1384.
 15. سالنامه ی آماری کشور، آبان سال 1385.
 1. Steohan. F, witt, christain. A, witt.(1999). " Econometric forecasts tourism trend to 2000".Anaals of Tourism Research.
 2. Baral, Nabin, Stern, Marc J., Bhattarai, Ranju.( 2008). " contingent    raluation  of ecotourism in Annapurna conservation area, Nepal:Implication for sustainable park finance and local development". Ecological Economics, pp. 218-227.   
 3. Lascurain, D.( 1987). " Redefining Ecotourism". Journal of Travel Research.  pp.14-52.
 4. Li, Wenjun.( 2004)." Environmental management indicators for cotourismin China,s nature reserves:A case study in Tianmushan nature reserves". Tourism Management, pp. 559-564
 5. Uysal, M, Crompton, J.( 1984). " Determinaits of Demand for International Tourist Flows to Turkey". Tourism Management, pp. 288-297.
 6. www. Weather.ir