بررسی تجربی اثر آزاد‌سازی مالی بررشد گروهی از کشو‌رهای در حال توسعه و توسعه‌یافته(با تاکید بر ایران )

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در گذشته تئوری‌های رشد اقتصادی، کمبود منابع واقعی مانند زمین و سرمایه را از محدودیت‌های اصلی رشد اقتصادی قلمداد می‌کردند و نقش بازارهای مالی را نادیده می‌گرفتند. ولی تئوری‌های جدید بر آزادی عمل بخش مالی و اهمیت بخش مالی در پروسه توسعه تاکید می‌کنند. همچنین طرفداران اقتصاد بازار معتقدند شکوفا کردن بازارهای رقابتی، خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی، تجارت آزاد، جذب سرمایه‌های خارجی و حذف مقررات زاید دولتی و انحرافات قیمتی، موجبات بالا رفتن کارآیی و رشد را فراهم خواهد آورد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از داده های 37 کشور شامل 23 کشور با درآمد پائین و متوسط و 14 کشور با درآمد بالا در دوره زمانی 2008-1980 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اثر آزادسازی بازار سرمایه بر رشد بلندمدت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، منفی و در کشورهای با درآمد بالا، مثبت است. لیکن اثر جریانات ورودی سرمایه بر کشورهای با درآمد بالا و پایین و متوسط مثبت و معناداراست.

کلیدواژه‌ها


 
 1. ادیبی خو، کامران؛ " اثرات آزادسازی بازار مالی بر بازار سرمایه ایران" ؛ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران؛ 1382.
 2. راستی، محمد؛" بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران" ؛ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران؛ 1378.
 3. گاتاک، سابراتا؛" اقتصاد پول در کشورهای در حال توسعه"؛ مترجم: علی حسین صمدی ؛موسسه تحقیقات پولی و بانکی پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛1377.
 4. احسانی،محمد علی؛"واسطه های مالی و رشد اقتصادی در ایران " ؛ موسسه تحقیقات پولی و بانکی پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛1383
 5. Ranciere, Romain, Tornell, Aaron, and Westermann, Frank; “Decomposing the effects of financial liberalization : Crises VS. Growth“; Journal of Banking and Finance ; No.30 ; 2006 ; pp.3331-3348.
 6. Bekaert, Greet, R.Harvey, Campbell, and Lundblad, Christian; “ Growth volatality and financial liberalization “ ; Journal of International Money and Finance; No.25; 2006 ; pp.370-403.
 7. Siddiki, Jalal Uddin, Aurebach, Paul ; “ Financial Liberalization and Economic Development: An Assessment “ ; Journal of Economic Surveys Vol. 18 ; No. 3; 2006 ; pp.231-265.
 8. Ranciere, Romain, Tornell, Aaron, and Westermann, Frank ; “ Systemic Crises and Growth “ ; NBER Working Paper 11076; January 2005.
 9. Aizenman , Jashua; “ Financial Liberalization in Latin America in the 1990s: A reassessment “ ; NBER Working Paper 11145; February 2005.
 10. Bekaert , Geert , Harvey , Campbell R. , Lundblad , Christian ; “ Liquidity and Expected Returnes : Lessons Emerging Markets “ ; NBER Working Paper 11413 ; 2005.
 11. Tornell, Aaron, Westermann, Frank, and Martinez, Lorenza; “ The positive link between financial liberalization growth and crises “ ; NBER Working Paper 10293; February 2004.
 12. Bird, Graham, Nyawata, Obert; “ Financial Liberalization in Southern Africa: An Assessment” ; Development Policy Review; No.22(3); 2004; pp.287-307.
 13. Edwards,S. ; “ Thirty Years of Current Account Imbalances” ; IMF Staff Papers : 51:1-47; 2004.
 14. Aizenman , Jashua , Pinto , Brian , Radziwill , Arthur ; “ Sources For Financing Domestic Capital- Is Foreign Saving A Viable Option For Developing Countries? “ ; NBER Working Paper 10624 ; 2004.
 15. Ranciere, Romain, Tornell, Aaron, and Westermann, Frank;  “ Crises and Growth : A re-evaluation “ ; NBER Working Paper 10073; October 2003.
 16. King, R.G. , Levine, R.; “ Financial Entrepreneurship and Growth: Theory and Evidence “ ; Journal Of Monetary Economics; No.35; 1993; pp. 513-542.
 17. Pagano, M.; “ Financial Markets and Growth: An Overview” ; European Economic Review; No. 37; 1993; pp. 613-622.
 18. King, R.G. , Levine, R.; “ Financial Entrepreneurship and Growth: Theory and Evidence “ ; Journal Of Monetary Economics; No.35; 1993; pp. 513-542
 19. Villanueva, Delano, Mirakhor, Abbas; “ Strategies For Financial Reforms “; IMF Staff Papers Vol.37; No.3; 1990.
 20. Greenwood, J., Jovanovich, B.; “ Financial Development, Growth, and The Destribution Of Income” ; Journal Of Political Economy 98(5); 1990; pp. 1076-1107
 21. Fry, M.J.; “ Saving, Investment, Growth and The Cost Of Financial Repression” ; World Development Vol.8; 1986; pp. 317-327.
 22. Taylor, L.; “ Structuralist Macroeconomics: Applicable Models In The Third World”; New York: Basic Books; 1983.

Van Wijnburgen, S.; “ Interest Rate Management In LCDs “ ; Journal Of Monetary Economics “; No.12; 1983; pp. 433-452.