بررسی تاثیر هزینه های اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

در این مقاله تلاش شده است تاثیر بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران بررسی شود .در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 85-1357 و الگوی اقتصادسنجیVAR رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه بررسی شده اند.نتایج توابع عکس العمل آنی ، نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشداقتصادی ایران و بهبود توزیع درآمدها طی دوره مذکور ، اثر مثبت و معنی داری دارد.همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت از مهم ترین عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی بوده و بیشترین درصد تغییرات این دو متغیر راتوضیح می دهد. پس از آن، نرخ باسوادی و انباشت سرمایه بیشترین درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی را به خود اختصاص می دهد. از این رو با توجه به تاثیر مثبت بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد و توزیع درآمدها، دولت باید در تخصیص منابع عمومی این امور را در اولویت قرار دهد و اگر از بودجه های عمومی دولت بنا به دلایلی کاسته شود ، بودجه های امور اجتماعی ثابت باقی بماند یا به آن افزوده شود.

کلیدواژه‌ها


 
 • انصاری،شاهرخ.(1378).بودجه ریزی دولتی در ایران.تهران،انتشارات کسری.
 • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،حساب های ملی ایران،سال های مختلف.
 • بگستروم ، ویلی (1378). دولت و رشد، انتشارات مرکز مدارک اقتصادی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه
 • پورمقیم، سید جواد.(1378). اقتصاد بخش عمومی. تهران،نشر نی.
 • پیرائی،خسرو.(1383).اثر تغییر ساختار تامین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران،مجله تحقیقات اقتصادی
 • تودارو،مایکل.(1365).توسعه اقتصادی در جهان سوم،ترجمه غلامعلی فرجادی،سازمان یرنامه و بودجه
 • جمشیدنژاد،امیر.(1384).تاثیر آموزش بر رشد اقتصادی در ایران،رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه مازندران
 • جوادی پور، سعید.(1382). اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • درستکار، عزت‌الله.(1383).بررسی تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
 • رجب پور بیشه،محمد(1384)،بررسی اندازه دولت و حد مطلوب آن با توجه به تاثیر آن بر رشد اقتصادی،رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی.
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی،قانون بودجه جمهوری اسلامی ایران در سال های مختلف
 • سامتی، مرتضی.(1382). اندازه‌گیری مقادیر بهینه فعالیت‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1377ـ1358. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 62.
 • سامتی، مرتضی.(1372). اندازه مطلوب فعالیت‌های دولت در ایران. پایان‌نامه دکترا، دانشگاه تربیت مدرس.
 • سرپوش،سمیرا.(1384).بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه،رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا.
 • شیرازی رومنان،بهزاد(1383).رابطه بین سطح و رشد اندازه دولت با سطح و رشد اقتصادی در ایران،مؤسسه عالی آموزش و پژوهش.
 • عادل زاده،رسول.(1375).بررسی تاثیر برخی از سیاستهای عمده سیاست اجتماعی بر توزیع درآمد در ایران.رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه مازندران.
 • عمادزاده،مصطفی.(1382).اقتصاد آموزش و پرورش،اصفهان،انتشارات کسری.
 • فرزیب،علیرضا.(1375).بودجه ریزی دولتی در ایران.تهران،مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • میرزامحمدی، سعید.(1370). ارزیابی تأثیر هزینه‌های دولت در رشد اقتصادی با نگاهی به وضعیت ایران 67-1338. رساله کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
 • نفیسی ،عبدالحسین.(1380) دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش
 • نیلی ،مسعود و شهاب نفیسی.(1382). رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تأکید بر توزیع تحصیلات نیروی کار در ایران سال‌های 1379 ـ 1345. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش  17.
 • ویزی، جان.(1351).اقتصاد آموزش و پرورش.ترجمه محمد برهان منش، انتشارات دانشگاه تهران.
 • هژبر کیانی، کامبیز.(1369).اقتصاد سنجی و کاربرد آن. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی.
 • Bairam, E. (1990), "Government size and Economic G in the African", Applied Economics, pp. 1427-1435.
 • Barr0 R. J. (1990). Government spending hn a simple model of growth, Journal of political economy 98(5)
 • Barro. R.J. (2000), "Education and Economic Growth", working paper, Harward university.
 • Burton A. (1999), "The Effects of Government Size on the Unemployment Rate", Public Choice (99)
 • Carnoy M. Levin H. (1985) Schooling and work in democratic state. Stanford university press Californha
 • Easterly, W. Rebelo, S. (1993) Fiscal policy and growth, Journal of monetary economics
 • Engen E. and Skinner, J. (1993) Fiscal policy and economic growth, NBER working  paper
 • Guseh, J.S. (1997), Government size and economic growth in developing countries: A political economy framework, Journal of Mocroeconomics.
 • Karras, G. (1996), The optimal government size: further internation evidence on the productivity of government size, Economic Inquiry.
 • King R. and Rebelo S. (1990) Public policy and economic growth, develophng neoclassical implications, Journal of political economy 98(5)
 • Knoop T. A. (1999),"Growth, Welfare and the Size of the Government" Journal of  Economic Inquery  37(1)
 • Landau, D. (1983), Government Expenditure and Economic growth: A cross – country study, southern Economic Journal.
 • Lee, w. and Gregorio, J, (1999). "Education and Income distribution: New Evidence cros country Data, Development Discussion paper No. 714 , Harvard Institute for Internatitonal Development.
 • Myrdal D. C. (1960), Beyond the welfare state, Yale university press
 • Perotti, R. (1992), Income Distribution, Politics and Growth, American Economic Review.
 • Ram, R. (1986), Govenrment size and economic growth: A new framework and some evidence cross – section and time – series data, The American Economic
 • Zhao S. Zhang  L. , (2005), "Economic Growth and Income Inequality in Hong Kong, Trends and Explanations", China an International Journal 3
 • Alesina A. Rodrik D. (1994), "The Political Economy ogf Growth", World Bank Economic Review 8
 • Alexious Constantinos (2009), Government Spending and Economic Growth, Journal of Economic and Social Research 11(1)