تخمین تابع تقاضای گردشگری در استانهای منتخب

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

گردشگری به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و با سود آوری بالا ، در وضعیت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخودار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. با توجه به جاذبه های گرشگری در ایران، این صنعت می تواند برای برون رفت از وضعیت تک محصولی و وابستگی به نفت مورد توجه قرار گیرد. از این رو در این تحقیق به برخی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری و سهم هر یک از عوامل اشاره می گردد. در این راستا 11 استان گردشگر پذیر در دوره زمانی 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. با تشکیل تابع لگاریتم خطی و تخمین آن به روش پنل دیتا مشخص گردید که هزینه های سفر در مقصد همچون متغیر شاخص کل کالا و خدمات مصرفی (SHB) و نسبت قیمت هتل آن استان به درآمد خانوار سایر استانها (NHN) ، مؤثرترین متغیر در میزان تقاضای گردشگری داخلی می باشد. ضمنا ضریب متغیر تعداد جاذبه های گردشگری (TJ) تعداد آژانس های مسافرتی و خدماتی گردشگر (TA) ،مثبت می باشدو نشاندهنده رابطه مستقیم بین تعداد مسافران داخلیبادو متغیر مذکور آن استان است.

کلیدواژه‌ها


 •  

  • الوانی،سید مهدی،پیروزبخت،معصومه،1385،فرایند مدیریت جهانگردی،تهران،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
  • پاپلی یزدی،محمد حسین،سقایی ،1385،گردشگری(ماهیت و مفاهیم)،چاپ اول،تهران،سمت.
  • حبیبی،فاتح،عباسی نژاد، پائیز 1384 ،تصریح و برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران ،مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره 70
  • راسخی نژاد ، آرزو ، سال 88 ،تخمین تابع تقاضای گردشگری داخلی در ایران،پایان نامه کارشناس ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس
  • رسولی،اسماعیل،1381،تخمین تابع تقاضای جهانگرد ورودی به ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبائی
  • گی،چاک.ای،1388،جهانگردی در چشم اندازی جامع ، مترجم پارسائیان،علی،محمد ،اعرابی،چاپ ششم ،تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی
  • مراسلی ، عزیز ،1374،تخمین توابع عرضه و تقاضای توریسم خارجی در ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس
  • موسائی،میثم،1386،اقتصاد توریسم،چاپ اول،همدان،انتشارات نور علم.
  • هندرسن، جیمز و ریچارد کوانت ،1381،تئوری اقتصاد خرد، ترجمه قره باغیان و پژویان. چاپ دوازدهم، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
  • Cc Lee , cp ,chang , 2008 , Tourism development and economic growth A closer look at panels , Tourism management.
  • Diamond, J. “Tourism role in economics development ,The case Re-examines economic development and culture change”.1977.
  • Ledesma, Rodriguez J.Francisco etal. “Panel data and tourismA case study of Tenerife”. Tourism Economics.2001.
  • Romilly P. Liu,X. and Song. H. “Economic and social determinanta of international tourism spending:A panel data analysis”. Tourism analysis.1999
  • Summary,Rebecca. “Estimation of tourism demand by multivariable regression analysis:Evidence Keny”, Tourism management.1987.
  • Uysal,Muzzaffer and John Crompton, “determinats of demand for nternational tourism flow to Turkey”.Tourism management. 198