تاثیر رشد اقتصادی و قیمت نفت روی مصرف انرژی هسته ای

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه اقتصاد

2 کارشناس ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز گروه اقتصاد

چکیده

نفت و انرژی هسته ای به عنوان دو کالای استراتژیک، ارتباط تنگاتنگی در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشورها دارد. در این میان با توجه به درجه رشد و توسعه کشورها ، میزان حساسیت برای برنامه ریزی در تولید و مصرف انرژی هسته ایدر کشورها متفاوت خواهد بود. دراین مقاله آثار رشد اقتصادی و قیمت نفت روی میزان مصرف انرژی هسته ای با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانلی و با بکار گیری مدل اثرات ثابت و تصادفی برای 28 کشور مصرف کننده انرژی هسته ای دنیا طی سالهای 2009-1980تحلیل میشود. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی اثر مثبت و قیمت نفت بر خلاف انتظار تاثیر منفی بر روی مصرف انرژی هسته ای داشته است. لذا کشورهای مصرف کننده از انرژی هسته ای به جای جانشین سازی انرزی هسته ای با نفت، بطور مکمل از آن دو استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها


 

1.           ابراهیم پور، راضیه، 1387، بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی ورشد اقتصادی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تبریز

2.      امیرتیموری، سمیه و صادق خلیلیان، 1388، بررسی رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز درکشورهای عضو اوپک 2CO رهیافت منحنی زیست محیطی کوزنتس، فصل نامه علوم محیطی، سالهفتم، شماره اول

3.           خلیل پور، افشین، 1385، بررسی رابطه مصرف انرژی ورشد اقتصادی درایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

4.      ریموند ال مورای،1384، انرژی هسته‌ای مقدمه‌ای بر مفاهیم، سیستم‌ها و کاربردهای فزاینده‌های هسته‌ای، ترجمه: دکتر سعید محمدعلوی نائینی، نشر علوم دانشگاهی، تهران، چاپ اول.

5.      مجیدی صالحی، سحر، 1383، شوک‌های نقتی و تأثیر آن بر بازار جهانی انرژی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده اقتصاد و حسابداری

6.          Apergis, N. , Payne, J. E. , 2010. A panel study of nuclear energy consumption and economic growth. Energy Economics 32, 545–549.

7.          Baltagi, B. H. , 2005, Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition , New York: John Wiley and Sons.

8.          BP, 2009. Statistical Review of World Energy. Http: //www. BP. com

9.          Cheung, Y. -W. , Lai, K. S. , 1993. Finite-sample sizes of Johansen's likelihood ratio tests for cointegration. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 55, 313–328.

10.       Fisher, R. A. , 1932, Statistical Methods for Research Workers, 4th edn. Edinburgh: Oliver and Boy

11.       Gujarati, N. , Basic Econometrics, 4th ed. New York: University of New York Press: 2002

12.       IFS, 2009. International Financial Statistics. International Monetary Fund.

13.       Im, K. S. and Pesaran M. H. and Shin, Y. , 2003, Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics 115(1): 53–74.

14.       Lee, Chien-Chiang, Yi-Bin Chiu ، 2010، Nuclear energy consumption, oil prices, and economic growth: Evidence highly industrialized countries

15.       Levin, A. and Chien, F. L. and Chia, Sh. J. Ch. , 2002, Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties, Journal of Econometrics 108(1): 1–24.

16.       Menyah, K., Wolde-Rufael, Y. , 2010. CO2 emissions, nuclear energy, renewable energy and economic growth in the US. Energy Policy 38, 2911–2915.

17.       Pesaran, M. H. , Shin, Y. , 1998. Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. Economics letters 58, 17–29

18.       Schurr, S. H. , 1983. Energy abundance and economic progress. Annals of Nuclear Energy 10, 111–117.

19.       WDI, 2010. World Development Indicators. World Bank.

20.       Wolde-Rufael, Y. , 2006. Electricity consumption and economic growth: a time series experience for 17 African countries. Energy Policy 34, 1106–1114

21.       Wolde-Rufael, Y. , Menyah, K. , 2010. Nuclear energy consumption and economic growth in nine developed countries. Energy Economics 32, 550–556.

22.       World Nuclear association IEA, 2008. World Energy Outlook. International Energy Agency, Paris.

23.       Yoo, S. -H. , Jung, K. -O. , 2005. Nuclear energy consumption and economic growth in Korea. Progress in Nuclear Energy 46, 101–109.

24.       KHNP "Annual Report on nuclear power generation" 2004.

25.       www. bp. com

26.       www. iea. org

27.       www. eia. doe. gov