تاثیر توسعه مالی بررشد درآمدهای بنگاهها(مطالعه موردی بنگاههای منتخب بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی را در شرکت¬های منتخب بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی1386-1380 با استفاده از روش داده¬های تابلوئی (panel data) مورد بررسی قرار داده¬ ایم. فرضیه این مطالعه تاثیر توسعه مالی بر رشد درآمد است .بدین منظور نرخ رشد درآمد بنگاه¬های مورد بررسی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و آثار شاخص های توسعه بازار های مالی مانند نسبت تسهیلات اختصاص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت معاملات انجام شده به تولید ناخالص داخلی همچنِین نسبت ارزش جاری بازار به تولید ناخالص داخلی بر آن بررسی گردیده است. نتایج برآورد الگوها نشان¬دهنده اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر نرخ رشد بنگاه های منتخب در هر سه گروه منتخب پتروشیمی، سیمان و آهک و فرآورده¬های داروئی بوده است. این نتایج بیانگر نقش آثار توسعه مالی بر افزایش درآمد های بنگاه های اقتصادی فعال در بازار بورس اوراق بهادار است.

کلیدواژه‌ها


 •  

  • احسانی، محمد علی، (1383) "واسطه های مالی و رشد اقتصادی در ایران"، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
  • اشرف زاده، حمیدرضا و نادر مهرگان،)1387)، "اقتصاد سنجی پنل دیتا، موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.
  • بیدرام، رسول، (1381)، "Eviews همگام با اقتصاد سنجی"، منشور بهره وری.
  • تاری، فتح اله ،(1385)،" جایگاه بازار سرمایه در کشور و چشم انداز آن" مجله بررسیهای بازرگانی شماره 20.
  • تاری، فتح اله و محمد حسین نگهبان،(1382)، "نقش مؤسسات پولی و مالی در رشد اقتصادی" مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، موسسه تحقیقات پولی و بانکی.
  • تقوی ، مهدی، (1386) "سرکوب مالی عمق مالی و رشد اقتصادی"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
  • تودارو، مایکل، "توسعه اقتصادی در جهان سوم "، نشر نی.
  • پور رستمی، ناهید، (1387)، نقش نهاد های عمومی و مالی در توسعه و رشد اقتصادی"، رساله دکتری، دانشگاه تهران
  • جعفری صمیمی،احمد و دیگران، (1388)، "تأثیر توسعه مالی و آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال نهم، شماره چهارم، زمستان 1388.
  • ختایی ،محمودو دیگران، (1378)، "گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی"، موسسه تحقیقات پولی و بانکی.
  • دفتر بررسی های اقتصادی، بحثی در شاخصهای ارزیابی بورس، از بازار سرمایه تا توسعه اقتصادی.
  • راستی، محمد، (1387)"توسعه مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  • راسخی، سعید و امید رنجبر،(1388)،"اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی"، مجله دانش وتوسعه، سال شانزدهم، شماره 27، تابستان 1388.
  • عباسی، غلامرضا، (1387)،" اثرات توسعه بازار های مالی بر رشد بخش صنعتی در کشور"رساله دکتری، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات.
  • قطمیری، محمد علی، (1379)" توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، تجربه کشورهای آسیای شرقی، درسهایی برای ایران"، موسسه تحقیقات پولی و بانکی.
  • کازرونی، علیرضا، (1377)" توسعه مالی و رشد اقتصادی: شواهد عینی" مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، موسسه تحقیقات پولی و بانکی.
  • کمیجانی، اکبر و رویا سیفی پور ،(1385)،"بررسی اثرات سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی تربیت مدرس.
  • گاتاک ، سابراتا، (1377)، "اقتصاد پول در کشورهای در حال توسعه"، ترجمه علی حسین صمدی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
  • گجراتی، دامودار، (1383)،"مبانی اقتصاد سنجی"، ترجمه حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران.
  • مهرآرا، محسن حسین طلاکش نائینی ،(1388)"بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده های تلفیقی پویا (2003-1979)"،مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 26، تابستان 1388.
  • مهرگان، نادر و روح اله رضایی، (1388)، "راهنمای ای ویوز 6 در اقتصاد سنجی، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم.
  • نظیفی ، فاطمه، (1383)، توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران ، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال چهارم ، شماره 3.
  • نیلی، مسعود و مهدی راستاد،" توسعه مالی و رشد اقتصادی( مقایسه کشورهای صادر کننده نفت آسیای شرقی )"،برنامه و توسعه.
  • هیبتی، فرشاد و دیگران،" بازارها و نهاد ای مالی"،(1387)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
  • Aresmetriades (1997)”Development and Economic Growth: Assessing the E vidnce”, Economic Journal.
  • Atje, R. and B.Jovanovic (1993),” S  tock Market and Development” European Economic Review.
  • Bencivenga, V.R. and B.D.Smith(1991),”Financial Intermediation and Endogenous Growth” , Review of Economic Papers.
  • Chandana Kularatne , An examination of a VECH structure to a Middle incom contry,(2001), Annual Forum- University of Witwatersrand Johannesburg.
  • Demetriades, P and K Hossein (1996),”Does Financial Development Cause Economic Growth? Time series Evidence 16 Countries “ Journal of Development Economic.
  • Demirguc-Kunt,A. and V.Maksomivic (2002),”Funding Growth in Bank-Based and Market-Based Financial Systems:Evidence Firm Level Data”, Journal of Financial Economic.
  • Demirguc-kunt, A and V Maksimovic (1998),”Low , Finance , and Firm Growth”, Journal of Finance.
  • Diamon D. W. (1984), Financial Inter mediation and Delegated Monitoring “, Review of Economic Studies.
  • Francisco Gallego and Norman Loayza, Financial Structure in chile: Macroeconomic Development and Microeconomic Effects.
  • Goldsmith, R.W.(1969), Financial Structure and Development , New Haven, CT:Yale University Press.
  • J.H Haslag and J.Koo, Financial Repression, Financial Development and Economic Growth , Federal Reserve Bank of Dallas,(2002)
  • King R.G. and R. Levine (1993)”Financial Intermediation and Economic Development “ ,In : Financial intermediation in the Construction of Eroupe, Centre for Economic Policy Research.
  • Levine, R. and S.Zervos (1998),” Stock markets , banks and economic growth”, American Economic Review.
  • Levine, R. and D. Renlet (1992),” A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regression “, American Economic Review.
  • Loyanza, N and R.Rancier(2002),”Financial Fragility, Financial Development, and Growth”, World Bank mimeo.
  • Lucas,R.E. (1988), “On the Mechanics of Economic Development”,Journal of Monetray Economics.
  • Merton, R,C. and Z.Bodie (1995),”A Conceptional Framwork For Analyzing the Financial Enviroment”,In: the Global Financial System, Harvard Business School.
  • McKinnon,R.I. (1973), Money and Capital in Economic Development , Washington,DC:Brookings Institution.
  • Neusser ,K and M. Kugler (1998), “Manufacturing Growth and Financial Development: Evidence OECD Countries”, Review of Economic and Statistics.
  • Patrick, H.(1966),”Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries”, Economic Development Cultural Change.
  • Ross Levine , Finance and Growth : Theory, Evidence And Mechanisms,(2003)
  • Rousseau, P.L. and R. Sylla,(1999),”Emerging Financial Markets and Early U.S Growth”, National Bureau of Economic Research.
  • Rousseau, P.L. and P Watchel (1998),” Financial intermediation and Economic Performance: Historical Evidence Five Industrial Countries”, Journal of Money, Credit and Banking .
  • Robinson, J.(1952),”The Generalization of the General Theory”,In Rate of Interest and Other Essays, London: MacMillan.
  • Schumpeter, J.A.(1912),” Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig: Dunker and Humblot”,[The Theory of Economic Development, 1912, translated by R.Opie. Cambridge, MA: Harvard University Press,1934.]
  • Townsend , R. M. (1979),”Optimal Contracts nd Competitive Markets with Costly State Verification”, Journal of Economic Theory.