بررسی رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران کاربرد منحنی زیست محیطی کوزنتس

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه اقتصاد کشاورزی تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه اقتصاد کشاورزی،تهران، و عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

امروزه آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین مسائل، بر سلامت بشر و نیز خیلی از پدیده¬های اقتصادی موثر است. در این تحقیق با استفاده از شاخص استاندارد آلودگی هوا، رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در استان‌های منتخب با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره 87-1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میان آلودگی هوا و تولید ناخالص داخلی استان‌های منتخب رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. با این وجود، استان‌های تهران و خوزستان و خراسان رضوی از این آلودگی متضرر شده‌اند. نتایج بررسی منحنی زیست‌محیطی کوزنتس برای استان‌های منتخب نشان داده است که، طی دوره مورد بررسی، مشکلات زیست محیطی، همگام با رشد تولید استان‌های منتخب افزایش یافته است. به عبارتی دیگر رشد تولید نتوانسته است، مشکلات زیست محیطی را طی دوره مورد بررسی برطرف سازد.

کلیدواژه‌ها


 
 • پژویان،ج. م، مراد حاصل (1386). بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی. سال هفتم. شماره 4.
 • جبل عاملی،ف. و بی ریا، س.(1385) برآورد تابع تقاضای کشورهای واردکننده زعفران ایران با روش پانل. فصلنامه  پژوهشنامه بازرگانی. (39): 134-111.
 • خوش خلق، ن و ح شاهی(1381). تخمین خسارت وارده به ساکنین شیراز به دلیل آلودگی هوا. مجله تحقیقات اقتصادی. شماره61 .
 • دیهیم ح (1379).روش های اقتصادی مبارزه با آلودگی هوا. مجله تحقیقات اقتصادی. شماره 56.
 • سلیمی فر، م. و دهنوی ج.(1388). مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضوOECD و کشورهای در حال توسعه: تحلیل مبتنی بر داده های پانل. مجله دانش و توسعه. سال17. شماره29. 200-181.
 • صادقی ا، م سعادت(1380). رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علی). مجله تحقیقات اقتصادی. شماره 64.
 • عرفانی منش، افیونی، م.(1379). آلودگی محیط زیست آب، خاک و هوا ). دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • فطرس، م. ح. و نسرین دوست، م.(1388). بررسی رابطه آلودگی هوا، الودگی آّب، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران83-1359. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. سال6. شماره21. 135-113.
 • Agras, J., Chapman, D., (1998). A Dynamic Approach to the Environmental Kuznets Curve Hypothesis. Ecological Economics, 28 (2), 267-277.
 • Beckerman,W (1992). Economic Growth and the Environment. Whose Growth? Whose Environment? World Development. No. 20.
 • Dina S. (2005). Analysis a theoretical basis for the environmental Kuznets curve. Ecological Economics No.53.
 • Dina, S (2004) Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey, Ecological Economics 49.
 • Frankel,J ,A and A.Rose (2005). Is Trade Good or Bad for the Envoronment? Sorting out the Causality; the Review of Economics and Statistics. No. 87.
 • Grossman, G.M. and Krueger, A.G., (1991), Environmental impacts of a North American Free Trade Agreement,National Bureau Of Economic Research, NBER Working paper ,3914.
 • Gangadharan, L. and Valenzuela, M., (2001), Interrelationships between income, health and the environment:extending the Environmental Kuznets curve hypothesis, Ecological Economics, 36,513-5310.
 • Luzzati T and M. Orsini (2008). Investigating the energy-environmental Kuznets curve. Energy Journal.
 • Pedroni, P. (1999) Critical values for co integration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Special Issue:pp 653- 670.
 • Pedroni, P. (2001). Purchasing power parity tests in co-integrated panels. Review of Economics and Statistics, 83: 727–731.
 • Roca, J., Padilla, E., Farre, M., & Galletto, V. (2001), Economic growth and atmospheric pollution in Spain: Discussing the environmental Kuznets curve hypothesis, Ecological Economics, 39: 85-99.
 • Selden, T.M. and Song, D.,(1994). Environmental quality and development: is there a Kuznets curve for air pollution emissions .Journal of Environmental Economics and Management, 27,147-162.
 • Stern, D.I., (2004). The rise and fall of the environmental Kuznets curve. World Development 32 (8), 1419–1439.
 • Seldon T.M and D. Song (1994). Environmental Quality and Development: Is there a Kuznets Curve For Air Pollution Emission. Journal of Environmental Economics and Management. No.27.
 • Shafik N and S.Bandhopadhyay (1992). Economic Growth and Environmental Quality: Time Series and Cross country Evidence. Background paper for World development report. World Bank. Washington D.C.
 • Song, T and T,. Zheng, Tong L. (2008). An empirical test of the Environmental Kuznets curve in China: A panel cointegration approach. China Economic Review 19 p 381–392.
 • Selden, T. M., & Song, D. (1994). Environmental quality and development: Is there a Kuznets curve for air pollution? Journal of Environmental Economics and Environmental Management, 27, 147−162.
 • Tao SONG , Tingguo ZHENG , Lianjun TONG.(2008). An empirical test of the environmental Kuznets curve in China: A panel cointegration approach. China Economic Review 19 (2008) 381–392.