بررسی تأثیر زیرساخت های حمل و نقل بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره (53- 1386)

نویسندگان

1 مربی،گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور

2 مدرس دانشگاه،گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 مربی ،گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان

چکیده

زیر ساختهای قوی باعث کاهش هزینه های حمل و نقل،که این کاهش در هزینه های حمل و نقل،انگیزه ای برای ورود شرکت های منطقه ای و چند ملیتی ایجاد کرده و جذب سرمایه گذاران مستقیم خارجی در ایران(1386-53) است،که با استفاده از دو روش اقتصاد سنجی سری زمانی روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیس به برآورد رابطه بلند مدت و بر اساس الگوی تصحیح خطا به برآورد روابط کوتاه مدت پرداخته ایم.نتایج برآورد مدل نشان می دهد که زی ساختهای حمل و نقل در دوره مورد بررسی در بلند مدت تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته که،ضریب این متغیر 2.55 است.
 
 

کلیدواژه‌ها