بررسی عوامل مؤثر بر جریان های سرمایه خارجی در کشورهای درحال ‌توسعه

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 مدرس دانشگاه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 فوق لیسانس اقتصاد

چکیده

در این پژوهش،به بررسی اهمیت سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه و عوامل موثر بر ان در دوره زمانی 1995 تا2006 می پردازیم.برای این منظور ضمن مطالعه روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف از یک مدل داده های تابلویی نیز استفاده کرده تا عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی را مشخص کنیم.نتایج این بررسی نشان میدهد  که متغیرهایی مانند نرخ بهره،سرمایه گذاری داخلی،اندازه دولت،نرخ رشد ارز و ساختار اقتصادی -اجتماعی کشورها به عنوان عوامل موثر در دریافت سرمایه خارجی در کشورهای در حال توسعه محسوب کمی شوند.
 
 

کلیدواژه‌ها