اندازه گیری کارایی شعب بانک های ایران مطالعه موردی منطقه 4 بانک تجارت

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد ،دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در این مقاله با استفاده از تکنیک ناپارمتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) به ارزیابی کارایی فنی 46 شعبه منطقه 4 بانک تجارت پرداخته خواهد شد و راهکارهای عملی در بهبود کارایی ارائه می گردد.کارائی فنی در سه مقطع زمانی خرداد سالهای 1384،1386 و 1388 با استفاده از فرض بازده متغیر به مقیاس (VRS) بر مبنای نگرش ستاده محور مدیران محاسبه شده است.نتایج به دست امده حاکی از آن است که میانگین کارایی منطقا از سال 1384 تا1388 روند کاهشی داشته است با بررسی علل کاراترین و ناکاراترین شعب منطقه مشخص شد تعداد باجه های شعبه در افزایش کارایی و کاهش سپرده جاری و افزایش مطالبات نقدی در کاهش کارایی بیسترین نقش را ایفا میکندد.
 
 

کلیدواژه‌ها