سنجش کارایی نسبی و رتبه بندی شعب بانک‌ها، رویکرد پنجره ای: مطالعه موردی استان زنجان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

نظر به نقش بانکها در توسعه بازار مالی کشور، اندازه‌گیری کارایی آنها اهمیت زیادی دارد. تحلیل پوششی داده‌ها یکی از ابزارهای اندازه گیری کارایی است. هدف این پژوهش، بررسی کارایی شعب بانکها با روش تحلیل پوششی داده‌ها  در قالب رویکرد پنجره ای می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و تحلیل های آن دارای ماهیت، توصیفی- کمی می باشد. متغیرهای ورودی شعب شامل سه متغیر بهای تمام شده خدمات، تعداد پرسنل، مبلغ مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطایی هر شعبه می باشد. در بانکهای برتر از لحاظ کارایی به مراتب وضعیت بهای تمام شده و مبلغ مطالبات معوق نسبت به وام پایین تری وجود دارد. متغیر خروجی شامل منابع جذب شده، مصارف و تعداد مشتریان برای هر سال نسبت به دوره های قبل هر آیتم، ابتدا با نرم‌افزار win4deap[i] و GAMS[ii]  سپس، نتایج با تحلیل پوششی داده‌ها با رویکرد پنجره ای مورد تحلیل قرار گرفته و شعب کارا و ناکارا مشخص و بر این اساس رتبه بندی شدند.[i]. DEA model of window


[ii].The General Algebraic Modeling System

کلیدواژه‌ها


سنجش کارایی نسبی و رتبه بندی شعب بانک‌ها، رویکرد پنجره ای: مطالعه موردی استان زنجان

 

 

هما دروری

تاریخ دریافت: 25/04/1398            تاریخ پذیرش: 28/06/1398

[1]

محمدباقر امینی[2]

 

 

چکیده

نظر به نقش بانکها در توسعه بازار مالی کشور، اندازه‌گیری کارایی آنها اهمیت زیادی دارد. تحلیل پوششی داده‌ها یکی از ابزارهای اندازه گیری کارایی است. هدف این پژوهش، بررسی کارایی شعب بانکها با روش تحلیل پوششی داده‌ها  در قالب رویکرد پنجره ای می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و تحلیل های آن دارای ماهیت، توصیفی- کمی می باشد. متغیرهای ورودی شعب شامل سه متغیر بهای تمام شده خدمات، تعداد پرسنل، مبلغ مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطایی هر شعبه می باشد. در بانکهای برتر از لحاظ کارایی به مراتب وضعیت بهای تمام شده و مبلغ مطالبات معوق نسبت به وام پایین تری وجود دارد. متغیر خروجی شامل منابع جذب شده، مصارف و تعداد مشتریان برای هر سال نسبت به دوره های قبل هر آیتم، ابتدا با نرم‌افزار win4deap[i] و GAMS[ii]  سپس، نتایج با تحلیل پوششی داده‌ها با رویکرد پنجره ای مورد تحلیل قرار گرفته و شعب کارا و ناکارا مشخص و بر این اساس رتبه بندی شدند.

 

واژه‌های کلیدی:کارایی،رتبه بندی، تحلیل پوششی داده‌ها، رویکرد پنجره ای.

طبقه بندی JEL:

 

1- مقدمه

ایجادیکسازمانبهره ورمیسرنخواهدشدمگرآنکهبهکسبوکارآنازمنظرمیزانپیشرفتودستیابیبهاهدافتوجهنموده،چالشهایپیشرویآنسازمانوکسببازخوردواطلاعازمیزاناجرایسیاستهایتدوینشدهوشناساییمواردیکهبهبهبودجدینیازدارندرامدنظرقراردهیم )صوفی، » . (1391 لردکلوین  «فیزیکدانانگلیسیدرموردضرورتاندازهگیریمیگوید: “ هرگاهتوانستیمآنچهدربارهآنصحبتمیکنیمرااندازهبگیریمودرقالباعدادوارقامبیاننماییممیتوانیمادعاکنیمدربارهموضوعموردبحثچیزهاییمیدانیمدرغیراینصورتآگاهیودانشماناقصبودهوهرگزبهمرحلهبلوغنخواهدرسید )باقری، (1391

از نظر ریچارد دفت، کارایی نیرویی است که بر آن اساس باید هزینه ها را کاهش و سود یا منفعت را افزایش داد. دیوان سالاری مکانیکی مشهورترین ساختاری است که می توان بدان وسیله کارایی را بالا برد، زیرا در چنین سازمانی امور استاندارد است و بر فردگرایی تاکید می شود. سومین نیرو را شایستگی می نامند و مقصود این است که کارها با آگاهی، دانش و مهارت بالا انجام می شود.

چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویی را ارایه کردند که توانایی اندازه‌گیری ‌کارایی با چندین ورودی و خروجی را داشت. این الگو، تحت عنوان تحلیل پوششی داده‌ها، نام گرفت و اولین بار، در رساله دکترای ادوارد رودز و به راهنمائی کوپر تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ملی آمریکا در سال 1976، در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت (مهرگان، 1387، ص9).

تیلور هنر مدیریت را به عنوان ابزار شکل دهنده رابطه بین مدیران و کارگران مورد ملاحظه قرار داد. تیلور عوامل زیر را موجب کارایی بیشتر می داند تقسیم کار مبتنی بر تخصصی کردن وظیفه ها ، کارکنان قدرتمندی که برای موقعیت های سخت استخدام شده اند، هماهنگی مؤثر میان تمام وظیفه ها.

مگ گریکور[iii](1960) شرط بالا رفتن کارایی و بازدهی سازمانی را، یکپارچه نمودن اهداف شخصی کارکنان با شرایط کاری می داند. مرس و رنیره[iv] (1965) بر این باورند که تصمیم گیری مشارکتی منشا بالا رفتن سطح کارایی و بهره وری گروه های کاری است. ایکرت[v] (1967) بر این اعتقاد است که موفقیت در هر سازمان در گروه تنظیم اهداف متعالی و ملاک های کار بالا می باشد. اشمک[vi]، رانکل[vii]، والانک[viii] میر (1969) توسعه فعالیتهای دسته جمعی را موجب بالا رفتن سطح بهره وری کارکنان می دانند. کوک و مک[ix] (1971) بر این باورند که رهبر آموزشی کارامد است که دارای دیدگاه روشنی از فلسفه مدرسه، متعهد، حامی کارکنان تحلیلگر، خلاق و نوآور باشد و هاکمن و لاولر[x] (1971) به این نتیجه رسیده اند که آزادی شغلی، تنوع کاری، هویت حرفه و آگاهی از نتیجه کار، با بازدهی و تولید همبستگی مثبت دارد. راجرز[xi] (1973) اظهار می دارد: افراد بزرگ سال با برخورداری از آزادی، مسئولیت و خودآگاهی می توانند به رشد شخصیتی خود و کارایی سازمان کمک کنند. کالت وروزنویگ[xii] (1974) کاربرد مؤثر و صحیح فن آوری در نظام اجتماعی را عامل تعیین کننده ثمربخشی و کارایی می دانند. لاک و تومان[xiii] (1981-1974) رابطه تقدیر و تشویق سازمانی، تنوع در مهارتها، هویت شغلی، استقلال کاری و باز خورد را با رضالیت شغلی کارکنان و در نتیجه کارایی سازمان مورد تایید قرار می دهند. منیک[xiv] و همکارانش (1979) معتقدند که تشریک مساعی همه جانبه کارکنان به منزله نظام مبادله انرژی سازمانی است که سبب افزایش کارایی می شود. دراکر[xv] (1982) کلید بهره وری کار کارکنان را در همکاری و رفتار مساعدت آمیز و نه تنش زا می داند.

از این رو در این پژوهش میزان کارایی شعب بانک قوامین استان زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با رویکرد پنجره ای درسال های 1391 الی 1394 به مدت چهار سال مورد ارزیابی قرار گرفته و شعبه هایی که با ترکیب نهاده های معین به میزان بهتری از ستانده‌‌ها دست یافته اند شعبه های کارا و ناکارا مشخص گردیده اند و منشا ناکارایی آنها نیز مشخص گردیده است.

 

2-پیشینه پژوهش

علی عسگری (1395)، هدفازانجامپژوهشحاضر،شناساییشاخصهایکارایینسبیادارههایکلامورمالیاتیشهرواستان تهرانبااستفادهازرویکردتحلیلپوششیدادهها (DEA) میباشد.شاخصهایورودیمدلشاملتعداد کارکنان،حقوقودستمزد،مساحتاملاکدراختیارادارهها؛وخروجیمدلشاملمقدارمالیاتوصولی میباشد. قلمروزمانیپژوهشسالهای 92 - 89 وتعدادادارههایمالیاتیشامل 12 ادارهمیباشد.درپژوهش حاضرازمدل CCR ورودی_محورو BCC ورودیوخروجی - محورجهتارزیابیورتبهبندیواحدهای مالیاتیبهرهبرداری شده است.نتایجپژوهشنشانمیدهدکهمودیانبزرگوارزشافزودهاستانتهرانبهعنوان واحدمرجعوکارادرهردومدلمعرفیشدهوادارههایدیگرناکارامیباشدکهباکاهشدرمیزانورودیو یاافزایشدرمیزانخروجیبهمرزکاراییمیرسند. جامعهآماریپژوهش حاضر،ادارههایکلامورمالیاتیشهرتهرانواستانتهرانمیباشد. تکنیک مورد استفاده جهت این تحقیق DEA می باشد که جهت سنجش این موضوع از نرم افزار DEAP استفاده شده است. باتوجهبهاینکههدفتحقیقحاضرارزیابیوسنجشکاراییادارههایامورمالیاتیشهرتهرانواستان تهرانمیباشدلذاازتحقیقپیمایشیبرایاینکاراستفادهشده است.

عابدی(1394)، هدف از این پژوهش، بررسی کارایی شعب بانک رفاه استان زنجان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- کمی است. در این پژوهش کلیه شعب بانک رفاه استان زنجان به تعداد 18 شعبه مورد بررسی قرار گرفته و ورودی ها و خروجی ها مشخص شدند که شامل دو متغیر ورودی هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی به همراه تعداد پرسنل در هر شعبه و سه متغیر خروجی شامل منابع، مصارف و درآمد طی سالهای 1390 - 1392 هستند. تکنیک مورد استفاده جهت این تحقیق DEAبوده و با استفاده نرم افزارWINQSB تجزیه وتحلیل صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد طی سال 90،91،92در مدلCCRخروجی محور و نیز ورودی محور، شعبه ایران ترانسفو زنجان و طی مدل BCC پوششی، شعب ایران ترانسفو و مرکزی خدابنده کارایی 100% داشته اند.

اکبر عالم تبریز(1393)،در این پژوهشبهاندازهگیریکاراییبیمارستانهایدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیدرمقایسهبایکدیگرپرداختهاست. اینمطالعهتحلیلی-  کاربردیبودوچونازدادههایواقعیبامراجعهبهاسنادومدارکوآمارهایعملکردی بیمارستانهااستفادهگردید،بررسیرواییوپایاییموضوعیتنداشت.بهمنظورتحلیلدادههادرراستایاندازهگیریکارایینسبی خدماتدرمانی 16 بیمارستانتحتپوششدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیوتعیینبیمارستانهایکاراوناکارادرسالهای 1384 تا1386 ازمدلمضربی [xvi]CCR ورودیمحور،یکیازمدلهایرویکردتحلیلپوششیدادههایا DEA[xvii]و از مدل[xviii] AP برایرتبهبندیبیمارستانهایکارااستفاده گردید وجهتحلمدل نرم افزار LINDO به کارگرفته شد. در سال1384، 75/43 درصد، در سال 85، 25/31 درصد و درسال1386، 5/37 درصدازبیمارستانهاکارابودند. نتایجتحقیقمنجربهپیشنهادهاییبرایبهبودکاراییبیمارستانهایناکاراازطریقصرفهجوییهایبالقوهدرمنابعبه میزان44/62درصددرزیربنا، 88/43درصد در تعداد تخت فعال؛ 15/37درصددرتعداد پزشک و58/38درصد در تعداد پیراپزشک گردید.

پژوهشحاضر،مقطعیوتحلیلی - کاربردیبود.جامعهی آماریاینپژوهش،کل16 بیمارستانتحتپوششدانشگاه علومپزشکیشهیدبهشتیبودندکه 11بیمارستانآموزشی(A-K) و5بیمارستانغیرآموزشی(L-P)  راشاملشد.دادههایموردنیازبرای 3 سالموردبررسی،بامراجعهبه ادارهیآماردانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیجمع آوریشد. ازآنجاکهدرمسیرانجامتحقیقازدادههایواقعیواسنادو مدارکوآمارهایعملکردیبیمارستانهابهرهگرفتهشد،بررسیرواییوپایاییموضوعیتنداشت.

گودرزی وهمکاران(1393)،یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته، توجه به کارآمدی واحدهای اقتصادی خصوصا بانکها می باشد. در همین راستا، مدیران بانک ها موظفند در قبال سوالاتی که در مورد بهره وری بانک می شود، پاسخ مناسبی ارائه دهند که این امر بدون ارزیابی کارآیی شعب تحت نظارتشان عملا امکان ناپذیر است. یکی از روشهای محاسبه کارآیی برای واحدهای با چند ورودی و چند خروجی، روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. با استفاده از این روش، می توان شعب کارا و ناکارا را مشخص و شعب ناکارا را رتبه بندی و برای آنها از بین شعب کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص کرد. همچنین می توان میزان تاثیر هر یک از متغیرها را در میزان کارآیی شعب مشخص کرد. پژوهشحاضر،مقطعیوتحلیلی - کاربردیبود و در این تحقیق، از مدل با ماهیت ورودی و با فرم پوششی و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای  DEAPوTOPSIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به اطلاعات به دست آمده در سال 1389 از بین 17 شعبه بانک رفاه استان لرستان تعداد 11 شعبه کارا (65 درصد شعب) و6 شعبه ناکارا تشخیص داده شد که رتبه بندی شعب ناکارا با توجه به اندازه کارآیی آنان صورت پذیرفت، و برای رتبه بندی شعب کارا از مدل استفاده شد. در نهایت به منظور بررسی درستی نتایج به دست آمده با استفاده از روشTOPSIS نیز اقدام به رتبه بندی واحدها شده است.

 وحید جلالوند و محمد نبی (1392)، این پژوهش به بررسی ومحاسبهوارزیابی کارایینظاممالیاتیکشوربااستفادهازرویکردمنطقفازیاقدامشدهاستونهایتاشاخصیبرایآناستخراجگردیدهاست.دراینپژوهشبااستفادهازمنطقفازیوباتوجهبهشاخص هایسهمدرآمدهایمالیاتیدرکلدرآمدهایعمومیدولت،سهمدرآمدهایمالیاتیدرپوششهزینه هایدولتونسبتدرآمدهایمالیاتیدرتولیدناخالصداخلی،بهارزیابیکارایینظاممالیاتیایرانپرداختهشدهاست. یافته هایتحقیقنشانمی دهدکهمتوسطکارایینظاممالیاتیدرطیسالهای
(87-1357)بهروشمرکزجرم،برابر55/. بودهکهبهترتیبباسطوحمتوسطوتقریبابزرگصورتگرفتهاست.همچنینبیشترینسطحکارایینظاممالیاتیدرسالهای (79-1377)بودهاست.

محسن مهرآرا و رامین عبدی (1393)، این پژوهش با استفاده از روش تولید مرزی تصادفی به ارزیابی و برآوردکاراییفنیمجموعهایازبانکهایدولتی و خصوصی کشور با استفاده از دو دسته مدل های کارایی ثابت در طول زمان و مدل های کارایی متغیر در طول زمان می پردازد، مدل های مورد استفاده در این پژوهش مدلاشمیتوسیکلز(1984)(ss84)، مدل بتیس و کوئلی (1988)( 88bc)، مدل کامباکار (1990)(90kumb)، مدل بتیس و کوئلی (1992)( 92 bc، مدل اثرات ناکارایی بتیس و کوئلی (bc95) و مدل های اثرات تصادفی صحیح (گرین 2005) می باشند. برای این منظور از داده های  15 بانککشوربرایدورهزمانی 1382-1390 استفادهشدهاست.

با بررسی روند زمانی کارایی بانک ها در این مدل ها، نتایج نشان می دهد که بانک ها در طول دوره تحقیق، روند کارایی تقریبا ثابتی داشته و همواره بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی از کارایی بیشتری برخوردار بوده اند. همچنین با این وجود که مدل های برآورد شده مقادیر متفاوتی را برای متوسط کارایی مجموعه بانک ها ارائه دادند اما رتبه کارایی بانک ها به غیر از مدل (bc95) در تمامی مدل ها تقریبا مشابه بوده است. بررسی عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که عامل سطح تحصیلات کارکنان تاثیر معناداری بر افزایش کارایی بانک ها ندارد و شاخص های اندازه بانک، تعداد شعبات و خصوصی بودن بانک تاثیر مثبتی بر کارایی فنی بانک ها دارند.

قدرت اله امام وردی و برزان احمدی (1387)، در این پژوهش با استفاده از تکنیک ناپارمتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) به ارزیابی کارایی فنی 46 شعبه منطقه 4 بانک تجارت پرداخته شده و راهکارهای عملی در بهبود کارایی ارائه گردیده است.کارائی فنی در سه مقطع زمانی خرداد سالهای 1384،1386 و 1388 با استفاده از فرض بازده متغیر به مقیاس (VRS) بر مبنای نگرش ستاده محور مدیران محاسبه شده است.نتایج به دست امده حاکی از آن است که میانگین کارایی منطقا از سال 1384 تا1388 روند کاهشی داشته است با بررسی علل کاراترین و ناکاراترین شعب منطقه مشخص شد تعداد باجه های شعبه در افزایش کارایی و کاهش سپرده جاری و افزایش مطالبات نقدی در کاهش کارایی بیسترین نقش را ایفا میکندد.

 

3-روش تحقیق

به منظور انجام هر پژوهشی، تعیین روش پژوهش به عنوان ابزاری جهت دستیابی به واقعیت (از طریق حل مساله) یک امر ضروری است اما جهت انتخاب روش پژوهش مناسب، ابتدا بایستی دانست هدف از پژوهش چیست؟ سپس نوع پژوهش را مشخص کرده و با توجه به آنها روش پژوهش مناسب را انتخاب کرد. (گرجی،1391، ص 103).

این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی (کمی) می باشد (چون روش مورد استفاده پژوهش یک مدل ریاضی است بنابراین از تحلیل کمّی استفاده می شود). بدین ترتیب که ابتدا از طریق مطالعه مبانی تئوریک، معیارهای ارزیابی کارایی شعب بانک شناسایی شده و سپس با استفاده از اطلاعات موجود در واحد حسابداری مدیریت شعب بانک قوامین استان زنجان، مقادیر نسبی معیارها برای شعب، تعیین و در نهایت با استفاده از تکنیک DEA با رویکرد پنجره ای و نرم افزار win4dea عملکرد شعب مورد ارزیابی، تحلیل و سنجش قرار می گیرد.

جامعه آماری در این پژوهش، کلیه شعب بانک قوامین استان زنجان به تعداد 10 شعبه می باشد که با توجه به تعداد محدود آن، کل جامعه آماری که تعداد 10 شعبه می باشد مورد مطالعه قرار می گیرد (10=N ).

 

4-یافته ها

تصریح مدل اندازه گیری کارایی در شعب مختلف بانک قوامین استان: دررویکردتحلیلپوششیپنجره ایداده هامقادیر کاراییبنگاههابرایهردورهودرعرض پنجره ها برایدوره هایزمانیمشخص محاسبهمی شودو براساس آنمیانگینستونیهردورهمحاسبهمی‌شود؛ درآخرمقادیرحاصلازمیانگینکاراییپنجره هایهر بنگاهطیدورهموردارزیابیمبناییبرایسنجش و مقایسهعملکردبنگاه هابدست می دهد.

در این فصل پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به نهاده ها و ستاده ها، کارایی شعب مختلف بانک قوامین استان با رویکرد تحلیل پنجره ای داده ها اندازه گیری شده است و در ادامه، نتایج محاسبات انجام شده برای شعب مختلف در تحلیل پنجره ای یکساله تا چهار ساله برای سالهای1391،1392،1393 و1394به شرح ذیل میباشد:

 

جدول1- کارایی و میانگین کارایی شعب درپنجره ای تحلیل چهار ساله

شعب

91

92

93

94

میانگین کارایی

امام خمینی

0.000786

0.860592

1

0.945288

0.701666

سعدی زنجان

0.000718

0.723733

0.925863

1

0.662579

ابهر

0.000575

0.567961

0.782809

1

0.587836

خدابنده

0.000458

0.46938

0.659576

0.696998

0.456603

خرمدره

0.000496

0.557174

0.64992

0.747942

0.488883

قائم

0.000568

0.539471

1

0.75953

0.574892

مطهری

0.0003

0.394525

0.994867

1

0.597423

اسلام آباد

0.000366

0.346559

1

0.825826

0.543188

امیر کبیر

0.000439

0.432793

1

1

0.608308

خرمشهر

0.000413

0.472996

1

0.637725

0.527784

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

 

شکل1-روند کارایی شعب در تحلیل پنجره ای چهار ساله

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

همانطوریکه از جدول 1 و شکل 1مشاهده می کنیم تمامی شعب در سال 1391 و 1392 وضعیت خوبی نداشته و هیچ یک از شعب کارا شناخته نشدند. درطی سالهای 1391 الی1393 روند کارایی بهبود یافته بطوری که شعب امام خمینی، قائم، اسلام آباد، امیرکبیر و خرمشهر در سال 1393 و شعب سعدی، ابهر، مطهری و امیرکبیر در سال 1394 شعب کارا شناخته شدند. بالاترین میانگین کارایی در طی 4 سال به شعبه امام خمینی و پایین ترین میانگین کارایی به شعبه خرمدره تعلق دارد.

 

جدول 2- کارایی و میانگین کارایی شعب در تحلیل پنجره ای سه ساله

 

91

92

93

94

میانگین کارایی

امام خمینی

0.000787

0.860592

1

 

0.62046

   

0.860592

1

0.945288

0.935293

سعدی

0.000864

0.802837

1

 

0.601234

   

0.723733

0.925863

1

0.883199

ابهر

0.000738

0.660549

0.853108

 

0.504798

   

0.567961

0.782809

1

0.78359

خدابنده

0.000507

0.519103

0.684592

 

0.401401

   

0.46938

0.659576

0.696998

0.608651

خرمدره

0.000619

0.703228

0.793023

 

0.498956

   

0.557174

0.64992

0.747942

0.651679

قائم

0.00066

0.627428

1

 

0.542696

   

0.539471

1

0.75953

0.766334

مطهری

0.0003

0.394525

0.994867

 

0.463231

   

0.394525

0.994867

1

0.796464

اسلام آباد

0.000366

0.346559

1

 

0.448975

   

0.346559

1

0.825826

0.724128

امیرکبیر

0.000439

0.432793

1

 

0.477744

   

0.432793

1

1

0.810931

خرمشهر

0.000413

0.472996

1

 

0.491136

   

0.472996

1

0.637725

0.703574

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل2- روند کارایی شعب در تحلیل پنجره ای سه ساله

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

همانطوریکه از جدول 2 و شکل2مشاهده می کنیم تمامی شعب در سال 1391 و 1392 وضعیت خوبی نداشته و هیچ یک از شعبه کارا شناخته نشدند. درطی سالهای 1391 الی1393 روند کارایی بهبود یافته بطوری که شعب امام خمینی، قائم، اسلام آباد، امیرکبیر و خرمشهردر سال 1393 و شعب سعدی، ابهر، مطهری و امیرکبیر در سال 1394 شعب کارا شناخته شدند. بالاترین میانگین کارایی در طی3 سال به شعبه امام خمینی و پایین ترین میانگین کارایی به شعبه خدابنده تعلق دارد.

 

جدول 3- کارایی و میانگین کارایی شعب در تحلیل پنجره ای دو ساله

 

91

92

93

94

میانگین کارایی

امام خمینی

0.000994

1

   

0.500497

   

0.860592

1

 

0.930296

     

1

0.945288

0.972644

سعدی

0.001102

1

   

0.500551

   

0.802837

1

 

0.901419

     

0.925863

1

0.962931

ابهر

0.000945

0.847573

   

0.424259

   

0.660549

0.853108

 

0.756828

     

0.782809

1

0.891404

خدابنده

0.000643

0.662018

   

0.331331

   

0.519103

0.684592

 

0.601848

     

0.659576

0.696998

0.678287

خرمده

0.000798

0.905318

   

0.453058

   

0.703228

0.793023

 

0.748125

     

0.64992

0.747942

0.698931

قائم

0.00086

0.947477

   

0.474168

   

0.627428

1

 

0.813714

     

1

0.75953

0.879765

مطهری

0.000771

1

   

0.500385

   

0.394525

0.994867

 

0.694696

     

0.994867

1

0.997434

اسلام آباد

0.000835

0.838221

   

0.419528

   

0.346559

1

 

0.673279

     

1

0.825826

0.912913

امیرکبیر

0.001077

1

   

0.500539

   

0.432793

1

 

0.716396

     

1

1

1

خرمشهر

0.000882

1

   

0.500441

   

0.472996

1

 

0.736498

     

1

0.637725

0.818863

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

شکل3- روند کارایی شعب در تحلیل پنجره ای دو ساله

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

همانطوریکه از جدول 3 و شکل3 مشاهده می کنیم شعب در پنجره های دو ساله با هم قیاس شده و کارایشان مورد سنجش قرار گرفت.

در طی سالهای 1391 الی 1392 شعبی که توانستند کارا شوند به شرح ذیل می باشد:

شعب امام خمینی، سعدی، مطهری، امیرکبیر و خرمشهر

در طی سالهای 1392 الی 1393 شعبی که توانستند کارا شوند به شرح ذیل می باشد:

شعب امام خمینی، سعدی، قائم، اسلام آباد، امیرکبیر و خرمشهر

در طی سالهای1393 الی 1394 شعبی که توانستند کارا شوند به شرح ذیل می باشد:

شعب امام خمینی، سعدی، ابهر، قائم، مطهری، اسلام آباد، امیرکبیر و خرمشهر

بالاترین میانگین کارایی در طی2 سال به شعبه مطهری و پایین ترین میانگین کارایی به شعبه خدابنده تعلق دارد.

 

جدول4- روند کارایی شعب در تحلیل پنجره ای یکساله

 

91

92

93

94

میانگین کارایی

امام خمینی

1

     

1

   

1

   

1

     

1

 

1

       

1

1

سعدی

1

     

1

   

1

   

1

     

1

 

1

       

1

1

ابهر

0.86656

     

0.86656

   

0.847573

   

0.847573

     

0.853108

 

0.853108

       

1

1

خدابنده

0.650392

     

0.650392

   

0.662018

   

0.662018

     

0.684592

 

0.684592

       

0.725259

0.725259

خرمدره

0.74099

     

0.74099

   

0.905318

   

0.905318

     

0.793023

 

0.793023

       

0.747942

0.747942

قائم

0.934737

     

0.934737

   

0.947477

   

0.947477

     

1

 

1

       

0.75953

0.75953

مطهری

0.968427

     

0.968427

   

1

   

1

     

0.994867

 

0.994867

       

1

1

اسلام آباد

0.832732

     

0.832732

   

0.838221

   

0.838221

     

1

 

1

       

0.945177

0.945177

امیرکبیر

1

     

1

   

1

   

1

     

1

 

1

       

1

1

خرمشهر

1

     

1

   

1

   

1

     

1

 

1

       

0.649995

0.649995

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

شکل4- روند کارایی شعب در تحلیل پنجره ای یکساله

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

همانطوریکه از جدول 4 و شکل4 مشاهده می کنیم شعب در پنجره ای یکساله با هم قیاس شده و کارایی آنها مورد سنجش قرار گرفت:

در طی سال 1391 شعبی که توانستند کارا شوند به شرح ذیل می باشد:

شعب امام خمینی، سعدی، مطهری، امیرکبیر و خرمشهر

در طی سال 1392 شعبی که توانستند کارا شوند به شرح ذیل می باشد:

شعب امام خمینی، سعدی، امیرکبیر و خرمشهر

در طی سال1393 شعبی که توانستند کارا شوند به شرح ذیل می باشد:

شعب امام خمینی، سعدی، قائم، امیرکبیر، خرمشهرو اسلام آباد

در طی سال1393 شعبی که توانستند کارا شوند به شرح ذیل می باشد:

شعب امام خمینی، سعدی، ابهر، مطهری، امیرکبیر

 

تمامی شعب بجز شعب ابهر و خرمدره بالاترین میانگین کارایی یعنی 1 رابه خود اختصاص داده اند.

 

 

5-بحث و ارزیابی

در این بخش به بررسی نتایج سنجش مدل کارایی برمبنای مدل پنجره ای در طی سالهای 91 الی 94 طبق جدول 5 می پردازیم و بر این اساس میانگین کارایی هر شعبه  در هر پنجره مشخص شده تا مبنایی برای ربته بندی شعب باشد.

 

جدول5- میانگین کارایی هر شعبه طی چهار سال در مدل پنجره ای

میانگین کارایی

1394

1393

1392

1391

شعبه امام خمینی

0.701666

0.945288

1

0.860592

0.000786

پنجره اول

0.935293

0.945288

1

0.860592

 

پنجره دوم

0.972644

0.945288

1

 

 

پنجره سوم

1

1

 

 

 

پنجره چهارم

0.902401

0.958966

1

0.860592

0.000786

میانگین کارایی هر سال

میانگین کارایی

1394

1393

1392

1391

شعبه سعدی

0.662579

1

0.925863

0.723733

0.000718

پنجره اول

0.883199

1

0.925863

0.723733

 

پنجره دوم

0.962931

1

0.925863

 

 

پنجره سوم

1

1

 

 

 

پنجره چهارم

0.8771773

1

0.925863

0.723733

0.000718

میانگین کارایی هر سال

میانگین کارایی

1394

1393

1392

1391

شعبه ابهر

0.587836

1

0.782809

0.567961

0.000575

پنجره اول

0.78359

1

0.782809

0.567961

 

پنجره دوم

0.891404

1

0.782809

 

 

پنجره سوم

1

1

 

 

 

پنجره چهارم

0.8157075

1

0.782809

0.567961

0.000575

میانگین کارایی هر سال

میانگین کارایی

1394

1393

1392

1391

شعبه خدابنده

0.456603

0.696998

0.659576

0.46938

0.000458

پنجره اول

0.608651

0.696998

0.659576

0.46938

 

پنجره دوم

0.678287

0.696998

0.659576

 

 

پنجره سوم

0.725259

0.725259

 

 

 

پنجره چهارم

0.6172

0.7040633

0.659576

0.46938

0.000458

میانگین کارایی هر سال

میانگین کارایی

1394

1393

1392

1391

شعبه خرمدره

0.488883

0.747942

0.64992

0.557174

0.000496

پنجره اول

0.651679

0.747942

0.64992

0.557174

 

پنجره دوم

0.698931

0.747942

0.64992

 

 

پنجره سوم

0.747942

0.747942

 

 

 

پنجره چهارم

0.6468588

0.747942

0.64992

0.557174

0.000496

میانگین کارایی هر سال

میانگین کارایی

1394

1393

1392

1391

شعبه قائم

0.574892

0.75953

1

0.539471

0.000568

پنجره اول

0.766334

0.75953

1

0.539471

 

پنجره دوم

0.879765

0.75953

1

 

 

پنجره سوم

0.75953

0.75953

 

 

 

پنجره چهارم

0.7451303

0.75953

1

0.539471

0.000568

میانگین کارایی هر سال

میانگین کارایی

1394

1393

1392

1391

شعبه  مطهری

0.597423

1

0.994867

0.394525

0.0003

پنجره اول

0.796464

1

0.994867

0.394525

 

پنجره دوم

0.997434

1

0.994867

 

 

پنجره سوم

1

1

 

 

 

پنجره چهارم

0.8478303

1

0.994867

0.394525

0.0003

میانگین کارایی هر سال

میانگین کارایی

1394

1393

1392

1391

شعبه اسلام آباد

0.543188

0.825826

1

0.346559

0.000366

پنجره اول

0.724128

0.825826

1

0.346559

 

پنجره دوم

0.912913

0.825826

1

 

 

پنجره سوم

0.945177

0.945177

 

 

 

پنجره چهارم

0.7813515

0.8556638

1

0.346559

0.000366

میانگین کارایی هر سال

میانگین کارایی

1394

1393

1392

1391

شعبه امیر کبیر

0.608308

1

1

0.432793

0.000439

پنجره اول

0.810931

1

1

0.432793

 

پنجره دوم

1

1

1

 

 

پنجره سوم

1

1

 

 

 

پنجره چهارم

0.8548098

1

 

 

 

میانگین کارایی هر سال

میانگین کارایی

1394

1393

1392

1391

شعبه خرمشهر

0.527784

0.637725

1

0.472996

0.000413

پنجره اول

0.703574

0.637725

1

0.472996

 

پنجره دوم

0.818863

0.637725

1

 

 

پنجره سوم

0.649995

0.649995

 

 

 

پنجره چهارم

0.675054

0.6407925

1

0.472996

0.000413

میانگین کارایی هر سال

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

6-نتیجه گیری

تحلیلپوششیدادهها ( DEA ) ابزارقدرتمندمدیریتیبهمنظورارزیابیعملکردواحدهای تصمیمگیرندهاست. اندازهگیریکاراییورتبهبندی بانکهانهتنهابرایمحققان،بلکهبرایمدیران،سرمایهگذارانموضوعمهمیبهشمارمی آید.یکیازویژگیهایاینروشریاضیبکارگیریشاخصهایورودیوخروجیمتنوعو نامتجانسوهمچنینتعییننقاطقوتوضعفهرواحدتصمیمگیرندهوفاصلهآنتارسیدنبه مرزکاراییاست.

یکی از راه‌های اساسی در تنظیم برنامه‌های بهبود بهره‌وری و کارایی در سطح یک بانک، وجودشبکه‌ای کارا از شعب است که به این منظور لازم است، هر یک از بانک‌ها از کارایی شعب‌ خود اطلاع داشته و عوامل مؤثر بر ناکارایی آنها را بررسی کنند و با برنامه‌ریزی مناسب، به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا جهت حرکت به سمت بهبود و ارتقاء کارایی پرداخته و بر این اساس بتوانند شعب را رتبه بندی کرده و براساس آن اقدامات لازم در جهت ارتقا هر چه بیشتر سطح کارایی شعبی که از لحاظ رتبه بندی در سطح پایین تری هستند بعمل آورند.

نتیجه یپژوهش نشاندادکهروشتحلیلپوششی داده هابادرنظرگرفتنمنابع جذب شده، مصارف و تعداد مشتریانبهعنوانمتغیرهایخروجیو نرخ بهای تمام شده، تعداد پرسنل شعبه و مبلغ معوقات بهعنوانمتغیرهایورودی،توانایی تجمیعاین داده هاوتبدیلآنهابهیک معیارواحد رادارد.درواقعروش تحلیلپوششی داده هامی تواندبهعنوانروشیمکملبرایروش سنتیتحلیلداده های مالی بانک بهکاربردهشود؛زیرابا استفادهازاینروشمشکلمربوطبهروش سنتیرفع میشودچوننمرهکاراییاختصاص یافتهبههریک ازواحدهایتجاریبیشترشاملابعادمالییک واحدتجاریمیشودوبراساس آنبهراحتیمیتوان واحدهایتجاریرابایکدیگرمقایسهکردیااینکه یک واحدتجاریرادرچنددورهمالیارزیابیکرد.

یکیازمسائلپژوهش حاضراینبودکهروش سنتیتحلیلکارایی داده هاازایننظرکههرکدام ازداده هاتنهایک بعدازابعاد کاراییرانشان می دهد،دارایمحدودیتاستودرنتیجهنمیتوان بهسادگیدرموردسلامتیمالیواحدهایتجاری اظهارنظرکرد.اینپژوهش رویکردتحلیلپوششی پنجره ایداده هارابهعنوانروشیمکملبرایتجزیه وتحلیلسنتی داده هایواحدهایتجاریدر راستایبرطرف کردناینمحدودیت معرفیکرد.

بااستفادهازمدلتحلیلپوششیپنجره ایداده ها، مقادیرکاراییبرای تعداد 10 شعبه بانک درطی سالهای 1391 الی 1394 طبق جدول 5 بدست آمده است.

بر اساس نتایج این جدول شعبه امام خمینی (ره) دارای بالاترین عدد کارایی و شعبه خرمشهر دارای پایین ترین مقدار کارایی می باشد. همچنین مقادیر کارایی شعبه سعدی 0.87717773 می باشد که بیشتر از کارایی شعبه امیر کبیر و مطهری با مقادیر کارایی 0.8548098 و 0.8478303 می باشد و در رتبه بالاتری قرار گرفته است. رتبه بندی عمکلرد این 10 شعبه بر اساس میانگین کارایی پنجره ها، در جدول شماره 5 ارائه شده است.

جدول 6- رتبه بندی شعب براساس تحلیل پوششی داده ها با رویکرد پنجره ای

رتبه

شعب

1

امام خمینی

2

سعدی زنجان

5

ابهر

10

خدابنده

9

خرمدره

7

قائم

4

مطهری

6

اسلام آباد

3

امیر کبیر

8

خرمشهر

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

همانطوری که جدول 6 مشاهده می شود شعبه امام خمینی، سعدی، ابهر در رتبه های اول، دوم و سوم هستند و سایر شعب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

 

7-پیشنهادهای کاربردی پژوهش

با توجه به نتایج حاصل شده، پیشنهاد های زیر به منظور افزایش و ارتقای کارایی شعب ناکارا، قابل ارائه می باشد:

ü     ایجاد سیستم انگیزشی و تشویقی مانند پرداخت نقدی به کارکنان و مدیریت شعب کارا و شعبی که دارای رشد بهره وری مثبت بوده اند، جهت ارتقاء هر چه بیشتر کارایی و بهره وری آنها و تشویق و ترغیب سایر شعب ناکارا به تلاش بیشتر.

ü     مدیریت می تواند با جابجایی کارکنان موجبات تبادل دانش و انتقال تجربیات را فراهم نموده و در جهت رسیدن به مرز کارایی عمکلردها را بهبود داده تا در جهت ارتقای کارایی اقدام گردد.

ü     جابجایی کارکنان توانمند و کارآمد بمنظور یکسان سازی و متعادل کردن نیروهای شعب می تواند در بالا بردن کارائی شعبه در زمینه جذب منابع، کاهش بهای تمام شده، اعطای مصارف سالم و در پی آن کاهش مطالبات معوق نسبت به وام مؤثر باشد.

ü     ترغیب مشتریان به استفاده از تکنولوژِی های نوین الکترونیکی بمنظور افزایش درآمد و کاهش هزینه های شعب که این مقوله می تواند درجذب منابع ارزان قیمت و در نهایت کاهش بهای تمام شده شعب تاثیرگذار باشد.

ü     تلاش در جهت افزایش درآمدهای شعب از طریق برنامه های جذب مشتری ازقبیل، تبلیغات خدمات، ارایه خدمات خاص به اقشار مختلف جامعه (پزشکان، مهندسان، وکلا و...) و استفاده از تمام ظرفیت های شعب جهت جذب بیشتر انواع سپرده ها و ارائه تسهیلات بیشتر که نتیجه نهایی همان افزایش درآمد است.

ü     با توجه به اینکه پایین آوردن مقدار نهاده ها بدون کاهش پیدا کردن ستانده ها می تواند در افزایش کارایی موثر باشد لذا، یکی از پیشنهادات کاهش دادن تعداد پرسنل بعنوان یکی از نهاده ها می باشد. برای تحقق این موضوع میتوان با انجام مدیریت زمان مناسب، تقسیم بهینه کارها و افزایش مهارتهای لازم در شعباتی که کارائی پایین دارند نسبت به بهبود وضعیت اقدام نمود. به تعبیر دیگر با کاهش تعداد پرسنل در مقابل بهینه سازی تقسیم کار و امور میتوان کارائی شعبات را افزایش داد.

ü     به جای روش پرداخت سود بیشتر برای کسب منابع، میتوان با استفاده و به کارگیری روشهای کم هزینه ای بهای تمام شده تجهیز منابع را کاهش داد. پیشنهاد برای این موضوع به کار بردن روشهایی از قبیل تکریم ارباب رجوع، مشتری مداری، اخلاق و رفتار خوب در جهت کسب رضایت مشتریان و در پی آن سپرده گذاری مشتریان با نرخ تجهیز کمتر و کاهش نرخ بهای تمام شده که یکی از متغیرهای ورودی می باشد و افزایش رشد منابع بعنوان ستاده می باشد.

ü     معوقات بانکی در حال حاضر یکی از معظلات و دغدغه های سیستم بانکی و اقتصادی کشور است که به منظور پویایی اقتصاد، بایستی منابع معوق شده به موقع وصول گردند تا نقش موثری در کارایی سیستم بانکی ایفا نمایند. چرا که در اصل بیشتر شعب دارای وصولی های دریافت نشده ای هستند که در صورت دریافت آنها، مدیریت منابع مالی بهتر شده و به دنبال آن تخصیص مجدد منابع نیز امکان پذیر است و در نتیجه ستانده بیشتری نیز تولید خواهد شد. در این جهت یکی از راه های افزایش کارایی بین شعب، بررسی و استفاده از راهبرد تحلیل فرایندیِ منشأ ایجاد مطالبات می باشد. با توجه به اینکه منشأ مطالبات معوق از پرداخت تسهیلات ناسالم و عدم رعایت بهداشت اعتباری است لذا، بانکها میتوانند برنامه هایی را قبل از اعطای تسهیلات اجرایی نمایند تا از بروز معوقات جلوگیری گردد. این برنامه ها می توانند شامل آموزش کارگاهی متصدیان، استفاده از بسترهای استعلام وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات، پایه ریزی بستر اجرایی و دستورالعملی برای پیاده سازی عملی سنجش معیارهای اساسی اعطای تسهیلات (از کارکردهای آن محدود و حداقل شدن استفاده از رانت و سفارش) و همچنین شناسایی بازار هدف مطمئن برای اعطای تسهیلات باشد تا با مصارف سالم تر میزان مطالبات معوق کاهش پیدا کند.

ü     تعداد مشتریان بعنوان یکی از شاخص های خروجی می باشد و افزایش آن در ارتقای کارایی موثر است. برای حصول نتیجه بهتر در این شاخص میتوان علاوه بر روشهای معمول، نسبت به اعمال مدیریت رفتاری با شناخت خواسته ها و سلایق بومی مراجعین و مد نظر مشتریان و استقرار سیستم نظارتی مناسب اقدام نمود.

ü     مدیریت میتواند از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها[xix] و تحلیل شکاف[xx]برای هر یک از شعب، اقدام به طراحی، تدوین و تبیین برنامه های تحوّلی اقدام نماید تا از طریق آن کارائی افزایش یافته و منجر به بهبود وضعیت گردد.

ü     توجه به سطوح بهینه استخدام نیروی انسانی، توجه به آموزش آنها (آموزشهای تخصصی) و بهبود انگیزه به منظور ارتقای کارایی شعب، اختیارات بیشتری به مدیریت شعب برای ترکیب مناسب تر عوامل تولید و در نتیجه تولید ستانده بیشتر تفویض گردد.

ü     انجام تحلیل حساسیت در مورد عوامل مؤثر بر کارایی و یا ناکارایی شعب و تعیین درجه اهمیت هر کدام با توجه به میزان کارایی.

ü     می توانبابرچیدنشعبه های بسیار ناکارا و انتقال مکانیآنهابهمحل هایىکهدر عملاز تنوع مشتریان  بیشتری برخورداراست، ضمن افزایش توان جذب منابع بیشتر و سرانه شعب از نیروی انسانی آنها نیز استفاده بهینه ای کرد.

ü     اتکاء صرف به داده ها و ستاده هایی که توسط بانک تهیه می شود نمی تواند به خوبی شعب کارا را از شعب غیر کارا جدا نماید. بنابراین مناسب است علاوه بر استفاده از اطلاعات کمی که توسط بانک تهیه شده از نظرات خبرگان در مورد موقعیت تجاری، موقعیت جغرافیایی، وضعیت ریسک و...شعبه در سنجش کارایی شعب بانک استفاده شود.

 پیشنهاد هایی برای محققین آتی

ü     در صورت موجود بودن داده های آماری متغییر های دیگری از قبیل سودآوری، میزان ریسک، بازارهای موجود و امثالهم نیز تهیه شوند تا به خوبی شعب کارا را از شعب غیر کارا جدا نماید. همچنین مناسب است علاوه بر استفاده از اطلاعات کمی که توسط بانک  تهیه شده از نظرات خبرگان در مورد موقعیت تجاری، موقعیت جغرافیایی، وضعیت ریسک و... شعبه در سنجش کارایی شعب بانک استفاده شود.

ü     با توجه به اینکه در این تحقیق، کارایی فنی شعب مورد ارزیابی قرارگرفته است از این رو، بررسی هایی مانند ارزیابی کارایی سودآوری و رشد بهره وری شعب در تحقیقاتی جانبی تر می تواند از جمله تحقیقاتی باشد که مکمل این تحقیق بوده وعمکلرد شعب را در حوزه های دیگرآشکار سازد.

ü     استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی علاوه بر تحلیل پوششی داده ها برای انعکاس شرایط بهینه حاکم بر داده ها.

ü     در این پژوهش فقط کارایی فنی مورد مطالعه قرار گرفته است و محققین در آتی می توانند محاسبه هر سه نوع کارایی(اقتصادی، فنی، تخصیصی) را برای هریک از شعب مورد مطالعه انجام دهند.

ü     محققین باید در انتخاب روش درجه بندی شعب دقت نمایند چون در صورت یکسان نبودن نتایج روش های درجه بندی انتخاب روش مناسب اهمیت فوق العاده ای دارد زیرا اگر روش مناسب انتخاب نشود امکان پذیرش نادرست وجود خواهد داشت و این منجر به پایین آمدن کارایی و در نهایت عدم استفاده صحیح از منابع می شود.

ü     سنجش کارایی ادارات امور شعب بانک‌ها با استفاده از مدل تلفیقی  DEA- ANP فازی.

ü     سنجش کارایی ادارات امور شعب بانک‌ها بر اساس مدل پویای شبکه‌ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان، ایران، (نویسنده مسئول)Homa_doroudi@yahoo.com

2-کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران[i]. DEA model of window

[ii].The General Algebraic Modeling System

[iii]. McGregor

[iv]. Mers & Renire

[v]. Eycert

[vi]. Eshmak

[vii]Rancle

[viii]. Walank

[ix]. Cook & Mak

[x]. Hacman & Lowler

[xi]. Rajers

[xii]. Woroznorg

[xiii]. Lock & Toman

[xiv]Menick

[xv]. Dracer

16.Charnels, Cooper & Rhodes

17.DataEnvelopment Analysis

18.Anderson & Peterson

[xix].SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses Opportunities, Threats)

[xx].Gap Analysis

1)     گرجی، محمدباقر، 1391، روش تحقیق ویژه مدیریت و حسابداری، انتشارات ارگ، چاپ دوم.

2)     صوفیشریفه (1391)،تریکب AHP و DEA برایارزیابیکاراییدانشگاهها.

3)     امیرباقری،کیوان (1391)،ارزیابیکاراییسازمانبااستفادهازروشتلفیقیکارتامتیازیمتوازنوتحلیلپوششیدادههایفازی )موردکاویصنعتداروسازی(.

4)     توحیدیکلوزری،شراره (1389)، DEAزنجیرهموجودی : مجموعهامکانتولیدومدلارزیابیکارایی.

5)     وحید جلالوند و محمد نبی (1392)، بررسیوسنجشکارایینظاممالیاتیایراندربرنامههایتوسعه )رویکردمنطقفازی( ، فصلنامهعلوماقتصادی، شماره 24،پاییز1392

6)      محسن مهرآرا و رامین عبدی (1393)، ارزیابی کارایی فنی صنعت بانکداری ایران و تعیین عوامل موثر برآن (رهیافت مدل های مرزی تصادفی)، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 28، پاییز 93

7)     قدرت اله امام وردی و برزان احمدی (1387)، اندازه گیری کارایی شعب بانک های ایران مطالعه موردی منطقه 4 بانک تجارت، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره4، پاییز 87

8)      Samolienk.A, (2015), “A Comparision of Regression Analysis and Data Envelopment Analysis as Alternative Methods for Performance Assessment”, Journal of Operation Research Socity, 44, 1129-1144.

9)      Yan Luo، Gongbing Bi, Liang Liang 2016، Input/output indicator selection for DEA  efficiency evaluation: An empirical study of Chinese commercial banks1-17

10)   Lewis H.F.، Sexton T.R. (2004). Network DEA: Efficiency Analysis of Organizations with Complex Internal Structure، Comput. Oper. Res. 31 1365–1410.

 

 

یادداشت‌ها