تحلیل سلسله مراتبی فازی عوامل موثر بر کاهش هزینه های سازمان صداوسیما

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مجموعه عوامل گسترده ای وجود دارند که بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما تاثیر گذارند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا عواملی را که بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما تأثیر گذارند را به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی کنیم. اطلاعات تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت بر اساس مقایسات زوجی از نمونه ای متشکل از 26 کارشناس در حوزه مدیریت رسانه (بخش کیفی) و 100 نفر از کارشناسان مدیریت رسانه (بخش کمی) در سال 1398 جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که بیشترین تأثیر بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما، متعلق به معیار اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا می باشد. پس از اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا، معیار های سیستمی کردن مدیریت مالی، سیستمی کردن مدیریت فناوری، حمایت مدیریت عالی، توانمند سازی کارکنان و ایجاد بانک های اطلاعاتی در رتبه های بعدی عوامل موثر بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما قرار دارند. همچنین لازم به ذکر می باشد که معیار فرهنگ سازمانی، در رتبه بندی مذکور، در جایگاه آخر قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


تحلیل سلسله مراتبی فازی عوامل موثر بر کاهش هزینه های سازمان صداوسیما

 

 

سیدمحمود اسلامی

تاریخ دریافت: 29/01/1399            تاریخ پذیرش: 31/03/1399

[1]

قاسمعلی بازآیی[2]

 

 

چکیده

مجموعه عوامل گسترده ای وجود دارند که بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما تاثیر گذارند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا عواملی را که بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما تأثیر گذارند را به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی کنیم. اطلاعات تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت بر اساس مقایسات زوجی از نمونه ای متشکل از 26 کارشناس در حوزه مدیریت رسانه (بخش کیفی) و 100 نفر از کارشناسان مدیریت رسانه (بخش کمی) در سال 1398 جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که بیشترین تأثیر بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما، متعلق به معیار اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا می باشد. پس از اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا، معیار های سیستمی کردن مدیریت مالی، سیستمی کردن مدیریت فناوری، حمایت مدیریت عالی، توانمند سازی کارکنان و ایجاد بانک های اطلاعاتی در رتبه های بعدی عوامل موثر بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما قرار دارند. همچنین لازم به ذکر می باشد که معیار فرهنگ سازمانی، در رتبه بندی مذکور، در جایگاه آخر قرار دارد.

 

واژه‌های کلیدی:کاهش هزینه، سازمان صدا و سیما، مدیریت سیستمی، مدیریت مالی.

طبقه بندی JEL:d91.d23.G32

 

1- مقدمه

درحالحاضرصدا و سیمایکشورمانبه شدتبهبودجه‌هایدولتیونیزتبلیغاتتجاریوابسته است. در سال‌هایاخیرنیزکهبهدلایلمختلفیاز جملهکاهشدرآمدهایکشورازناحیه تحریم‌هاینفتی،درآمدهایاینسازماننیزکاهشیافتهوبرحجممعوقاتاینسازمانافزوده شدهوصدا و سیمانیزبرایجبراناینامردستبهافزایششدیدمیزانپخشتبلیغاتو برنامه‌هایمشارکتیزدهاست (صلواتیان و موسوی فرد، 1398: 158).

رسالت سازمان صدا و سیمابا توجه به شرایط خاص کشور با سایر رقبا کاملاً متفاوت می‌باشد از یک سو، حساسیت فعالیت‌های خبری و اطلاع‌رسانی همراه با آگاهی‌بخشی لازم برای مخاطبان از ضروریات فعالیت‌های این سازمان است و از سوی دیگر این سازمان در رقابتی نابرابر با سایر رسانه‌های سطح جهانی هم در حوزه آگاهی بخشی و هم در حوزه سرگرمی قرار گرفته است. لذا تامین بودجه فعالیت‌های اینسازمان با این سطح از گستردگی و حساسیت از مسائل جدی این سازمان بوده و هست. عدم التزام مسئولین اجرایی به دلیل عملکرد مستقل این سازمان در تامین بودجه بعضاً باعث تحت فشار قرار دادن این سازمان از سوی جناح‌های داخلی در دولت و مجلس شده است و از سوی دیگر رقابت با جریان‌ها و رسانه‌های خارجی در جهت حفظ منافع نظام و کشورمان ایران و هم‌چنین تهیه ملزومات، این سازمان را برای رقابت با رسانه‌های خارجی با مشکلاتی روبرو کرده است که تحریم‌ها علیه کشور نیز بر وسعت این مشکلات افزوده است. از آنجا که سازمان صدا و سیما همواره با مسائل و مشکلاتی در تامین بودجه روبروست، شیوه مدیریت در سازمان صدا و سیما به نحوی که بودجه مورد نیاز تامین شود یا بتوان از بودجه محدود بهترین استفاده را بعمل آورد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چرا که در دنیای کنونی نمی توان نقش اطلاعات را نادیده گرفت و شاید بتوان گفت مهمترین کالایی که امروزه نقش اساسی را در تخصیص منابع اقتصادی ایفا می نماید اطلاعات است (محمدیان و همکاران، 1398: 250).

تصمیمات مالی در حوزه ساختار سرمایه و همچنین، تعیین و انتخاب بهترین شیوهکاهش هزینه از تصمیمات اساسیسازمان‌ها هستند (خالقی مقدم و همکاران، 1398: 50). لذا از آنجا که سازمان صدا و سیما همواره با مسائل و مشکلاتی در تامین بودجه روبروست، شیوه مدیریت در سازمان صدا و سیما به نحوی که بودجه مورد نیاز تامین شود یا بتوان از بودجه محدود بهترین استفاده را بعمل آورد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نکته دیگر در اینجاست که حجم فعالیت­های درون سازمان صدا و سیما تا حد زیادی نیاز به مدیریت مالکیتی را در برخی از زمینه‌ها اجتناب ناپذیر کرده است. بعنوان مثال اگر مدیریت مالکیتی در سازمان به کار گرفته نشود از امور خرد و ریز مانند نظافت هر روزه ساختمان‌ها تا امور کلان مانند ساخت سریال‌ها، ساخت دکورهای عظیم و بسیاری از موارد دیگر همه بر روی دوش مدیران دولتی قرار می‌گیرد و مشخص است که در چنین فرآیند استهلاک آوری، نه تنها بازده سازمان به شدت کاهش می‌یابد بلکه مدیران از وظایف اصلی خویش نیز دور می‌مانند. به همین خاطر است که در سال‌های اخیر مساله حاکمیت شرکتی برای سرمایه‌گذاری در سازمان صدا و سیما به یکی از مسائل مهم و قابل بحث بدل شده است. حاکمیت شرکتی بر روی اصولی مانند لزوم نظارت بر مدیریت شرکت، تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان تاکید دارد.

به صورتکلیوابستگیبیش از حدبودجهسازمانبهبودجه‌هایدولتیباعثشدهاستکه دولت‌ها اینامررابه عنواناهرمیبرایفشاربرصدا و سیمابرایسانسورموضوعاتانتقادی نسبتبهخوداستفاده کنند. همچنینوابستگیایجاد شدهبهتبلیغاتتجاریوبرنامه‌های مشارکتینیزباعثازدیادحجماینبرنامه‌هابر رویآنتنوسردرگمیمخاطبانگردیدهاست. حجمبالایتبلیغاتتجاریبهمصرف گراییدامنزدهوتأثیرات فرهنگیجدینیزایجاد می کند. دردورهاخیربهدلیلشدتبالایکسریبودجه،سازمانصدا و سیمای جمهوریاسلامی ایرانحتیالمجبوربهتبلیغکالاهایخارجیبهنامایرانینیزگردیدهاستکههمبهتولید کشور ضربهمی زندوهماعتمادعمومیراخدشه دارمی کند.

یکیازلوازمجدیبرایحفظاستقلالیکرسانه،استقلالآندرتأمینمنابعمالیخود استولذا موضوعتنوعمنابعتأمینمالیسازمانصدا و سیمایجمهوریاسلامیایرانوکاهش وابستگیآنبهبودجه‌هایدولتیوتبلیغاتتجاریازیکسووازسویدیگرکاهشهزینه‌هادر سازمانصدا و سیمایجمهوری اسلامیایراندوراهبردیاستکهضرورتداردسازمان صدا و سیمایجمهوریاسلامیایراندرشرایطیکه دولتبامحدودیتشدیدمنابعمواجهاست اتخاذنماید.

ازسویینخستینگامدرسازمانصدا و سیمایجمهوریاسلامیایران،شناساییمحل‌های هدررفتمنابع سازماناستکهنیازبهمنابعمالیرادرسازمانافزایشمی دهدوسپس راهکارهاییرابرایجلوگیریازهدر رفتمنابعایجادنماید. همانگونه که درنمودارشماره 1مشاهده می شود،تغییراتبودجهسازمانصدا و سیمای جمهوریاسلامیایرانازسال1382تالایحه پیشنهادیبودجهسال1395ترسیم شدهاست. همانطورکهمشاهده می شودهزینه‌هایجاری سازمانصدا و سیمایجمهوریاسلامیایرانهموارهدرحالافزایشبودهاست.

 

نمودار شماره 1: مقایسهکلهزینه‌هایجاری،درآمداختصاصیوهزینهازمحلبودجهعمومیدولت دربودجهسازمانصدا و سیما

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

حاکمیتشرکتیبهعنوانمکانیسمیبرایدستیابیبهبالاترینکاراییوحفظپایداریشناختهشدهاست.در ادبیات حاکمیت مالکیتییا شرکتی، دیدگاه غالب رابطه بین هیات‌مدیره و مدیریت، بر مفروضات تئوری نمایندگی استوار است. بر این اساس، اعتقاد بر این است که به منظور حمایت از حقوق کارکنان و سهامداران، هیات‌مدیره باید کوچکتر و شامل درصد بالاتری از اعضای غیرموظف باشد. همچنین، نقش رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل مجزا باشد و یکی از اعضای غیرموظف، ریاست هیات‌مدیره را بر عهده داشته باشد. به عبارت دیگر هیات مدیره شرکت باید به وسیله مدیران غیرموظف (مستقل) کنترل شود. با این حال، اخیراً این دیدگاه مورد تردید قرار گرفته است، این تردیدها در مورد اثر بخشی مفروضات تئوری نمایندگی و توانایی آن برای ارائه راه‌حلی برای مشکلات سازمان است (مهدوی و دیگران،1389: 111). یکی دیگر از عواملی که می‌تواند بر پیچیدگی رابطه نمایندگی بیافزاید، گستردگیشرکت در بخشی است که مدیریت به عنوان نماینده شرکت نقش مالک را در سایر شرکت‌ها ایفا می نمائید. یعنی هنگامی که شرکت سهامدار چند واحد فرعی دیگر باشد و بر اساس استانداردهای حسابداری علاوه بر صورتهای مالی خود ملزم به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی به همراه شرکت وابسته نیز باشد (رجبی و دیگران، 1387: 42-43). بنابراین، اینطور نیست که تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی، همواره تایید شده باشد و بر روی مفروضات آن نیز بحث‌های جدی وجود دارد. در ایران، به واسطه ساختار دولتی اقتصاد و همچنین نقشی که نظام و دولت به عنوان تامین کننده سرمایه و بودجه یا به عبارتی سهامدار در بسیاری از شرکت‌ها به عهده گرفته است، الگوی ویژه ای از رابطه نمایندگی میان مدیر و مالک پدیدار گردیده است. نقش دولت در این الگوی خاص از رابطه نمایندگی، به واسطه مشخص بودن انتظارات عملیاتی و هماهنگی سیاست‌های مالکیتی آن، نوعی کنترل بر فعالیت‌های شرکت‌های با سهامداری دولت و نهادهای دولتی فراهم آورده است که انتظار می‌رود این کنترل بتواند از پیچیدگی‌های موجود در عملیات چنین واحدهای اقتصادی بکاهد و باعث تاثیر بر هزینه‌های نمایندگی در چنین شرکت‌هایی گردد.هر چند در عمل، این نوع از کنترل، مسائل خاص خویش را به دنبال داشته است. در سطح جهانی نیز، ادبیات مدیریتی و اقتصادی مالی راجع به حاکمیت شرکتی با وقوع رسوایی‌های مالی اخیر، مانند انرون، وردکام و پارمالت دچار دگرگونی شگرفی گردیده است. شکل گیری رابطه نمایندگی، همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدائی مالکیت از مدیریت، هدف‌های متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران، زیردستان و بعضاً سهامداران رخ می‌دهد. ویژگیجداییمدیریتازمالکیتبهعنوانیکیازویژگی‌هایبارزشرکت‌هایسهامی،بهسببقدرتانحصاریبخشیدنبهمدیردرتهیهوارائهگزارشاتحسابداری (بهعنوانیکیازمهمترینخروجی‌هایعملکردواحداقتصادی) بحثتضادمنافعبینذینفعانمختلفواحداقتصادیرامطرحنمودهولزومتوجهبهنظارتوکنترلمدیرانتوسطتمامیسهامدارانعمقبخشیدهاست. زیراطبقهمینویژگیاستکهمدیرانامکاندسترسیبیقیدوشرطبهبخش‌هایمهمیازاطلاعاتمالیسازمانرابهدستآورند. اینویژگیزمانیکهدرکنارویژگیحسابداریتعهدیبهخاطروجودمعوقات (مابهالتفاوتسودنقدیوسودتعهدی) قرارمیگیردوانگیزه‌هایهمچونپاداش،مقرراتگریزی،افزایشروزافزونرقابت‌ها و...پیشمیآید،محرکیقویبرایمدیرانمی‌شودتادرجهتمنافعخویشوحتیدرتضادبامنافعسایرگروه‌ها اطلاعاتموجودرادستکارینمایند،یابهعبارتیدیگرکاملتردستبهمدیریتسودبزنند (بوتنبرگ و همکارانش[i]،2016) مطابق ادبیات تئوری نمایندگی، به منظور کاهش تعارضات نمایندگی، باید روش کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد. از این رو، ساختار حاکمیت مالکیتی به عنوان راه حل تقلیل تعارضات و هزینه‌های ناشی از شکل گیری روابط نمایندگی مورد توجه قرار می گیرد.

مباحثاقتصادیسازمانیکیازموضوعاتراهبردیدرمدیریتاینسازمانوسیع وپیچییهاستکهتاکنون ادبیاتپژوهشیمتناسببااهمیتاینموضوعتدویننشده است. درنتیجه،پژوهشعلمیدرباباقتصادرسانه بخصوصدرشرایطمالیکنونی سازمانصدا و سیماکهبحران‌هایاخیر،آسیبپذیریمنابعموجودرابهخوبی نشان داده،امریضروریاست. بنابراین طبیعیاستکهدرشرایطکنونیکشور،امکانچندانیبرایافزایشبودجهسازمان صدا و سیمایجمهوریاسلامیایرانازمحلبودجهعمومیدولتوکمک‌هایحکومتیوجود نداردوحلمشکلاتمالیسازمانصدا و سیماباتأمیندوبارهمنابعمالیازمحلبودجهعمومی دولتراه حلپایدارومطمئنینخواهدبودوبایدچاره ایدیگراندیشید. همچنین برای کاهش هزینه‌ها در سازمان صدا و سیما باید به الگویی دست یافت که با دربرداشتن مجموعه ای از مولفه‌ها، قابلیت اجرایی سازی را داشته باشد. ازسویدیگرکاهش وابستگیسازمانصدا و سیمابهبودجه‌هایدولتی بایدازمحلیآغازشودولذابایدراه حل‌هاییبرای کاهشاینوابستگییافتهوپیشنهادشود. لذادر این تحقیق برانیم تا با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی عوامل موثر بر کاهش هزینه‌های صدا و سیما را بررسی و در نهایت راهکارهایی را ارائه نماییم.

 

2- پیشینه تحقیق

2-1- تحقیقات داخلی

شفیعی (1398) در تحقیقی با عنوان «راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید در سریال‌های الف تلویزیونی (مطالعه موردی: سریال مختارنامه)» به این نتایج دست یافت که با توجه به مسایل اقتصادی موجود در کشور، کاهش هزینه‌های تولید سریال‌های الف تلویزیونی می‌تواند یکی از اهداف همیشگی مدیران تلویزیون باشد. در ساخت سریال‌های الف استفاده بهینه از تهیه‌کنندگان و عوامل با تجربه، بکارگیری دکورها و جلوه‌های ویژه، رج زدن مناسب صحنه‌های فیلمنامه، اهتمام به برنامه‌ریزی صحیح در پیش‌تولید، برآورد مناسب می‌تواند از راهکارهای کاهش هزینه باشد که در این پژوهش به آنها می‌پردازیم. نبود تحقیق و فیلمنامه کامل، دولتی بودن صدا و سیما، نبود نقدینگی، عدم برنامه‌ریزی صحیح از جمله این آسیب‌ها می‌باشند. همچنین یافته‌ها نشان داده است که برنامه‌ریزی در پیش‌تولید می‌تواند از هدر رفت منابع جلوگیری کرده و با استفاده از نیروی‌های متخصص بر کیفیت آثار تولیدی الف افزود. همچنین برون سپاری تولید اینگونه آثار می‌تواند از بروز بسیاری از این آسیب‌ها جلوگیری کند. این راهکارها به عنوان کلیدی ترین عنصر موثر به مدیران سازمانی توصیه می‌شود. زمانیکه کارگردانان سریال‌های الف تلویزیونی با ایده اولیه خود برای ساخت سریال الف روبرو می‌شوند، باید ازهمان مراحل بازنویسی فیلمنامه مسایل اقتصادی را لحاظ کنند. از لحاظ اقتصادی بهترین راهکار برای تهیه‌کنندگان سریال‌های الف تلویزیونی ارایه یک برآورد صحیح و مناسب با فیلمنامه پیشنهادی است. تنظیم قرارداد‌های منضبط و چارچوب مند با عوامل سریال و عناصر مرتبط با سریال که در آن مواردی همچون تورم اقتصادی را پیش بینی کرده باشند از دیگر راهکارهای مناسب است.

صلواتیان و همکاران (1395) در تحقیقی با عنوان «شناسایی شیوه‌های نوین تامین مالی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» به دنبال یافتن شیوه‌های نوین تامین مالی صدا و سیما، به منظور کمک در مرتفع ساختن تنگناهای مالی این سازمان بوده اند. نتیجه این تحقیق، شناسایی 63 شیوه تامین مالی سازمان صدا و سیما بود که در 13 شاخه فروش محصولات و خدمات سازمان، تامین مشارکتی هزینه تولید برنامه‌ها، فعالیت‌های غیر رسانه ای، اینترنت و رسانه‌های نوین، پخش تبلیغات بازرگانی، آموزش و انتقال تجربیات، اخذ هزینه دریافت از مخاطبان، تاسیس شبکه، شرکت‌های تابعه سازمان، مالکیت معنوی، کمک‌های مردمی، بودجه دریافتی از جانب دولت و سایر طبقه بندی شده اند.

وفادار (1394) بهمطالعهتطبیقیتولیداتمستندبرون سپاریشدهوتولیداتتهیه شدهدر داخلسازمانصدا و سیما،پرداختهوبهایننتیجهرسیدهاستکه اکثریتبرنامه‌هایمستنددر سیمایمراکزاستان‌هاباروشبرون سپاریتهیهوتولید شدهاستکهاز این بین،سهممستند گزارشیبیشازسایرمستندهااست. ازنتایجمهمدیگرتحقیقمی توانبهاینامراشارهکردکه وضعیتاکثریتبرنامه‌هایمستندخوباستبا اینحالبرنامه‌هایمستندتولید شدهباروش برون سپاریتاحدودیوضعیتیبهترینسبتبهبرنامه‌هایمستندتولیدشدهباروشتولید داخلی دارند.

سهرابی و همکاران (1392) در تحقیقی تاثیر برون سپاری بر کسب و کارهای حوزه رسانه را بررسی کرده و پیشنهاد کرده اند که مدیران سازمان جهت صرفه جویی در هزینه‌ها در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بهار مقدم و همکاران (1392) رابطه برخی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه با انتخاب 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1389، مشخص شد که متغیرهای انتخاب شده مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی به جزء مسئولیت دوگانه مدیر عامل در هیأت مدیره رابطه مثبت و معناداری با افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها دارند و سطح افشاء در شرکت‌های انتخاب شده در سطح پایین است.

مشایخی و جلالی (1391) در مقاله ای به بررسی «ارتباط میان ارزش‌های فرهنگی و برخی متغیرهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته‌اند. به این منظور، از میان مدل‌های فرهنگی متعدد، مدل فرهنگی‌هافستد را برای ارزیابی ارزش‌های فرهنگی شرکت‌ها برگزیده و از داده‌های موجود در مطالعه رضا زاده (1381)، که به وسیله پرسشنامه طراحی شده توسط‌هافستد (1984) به دست آمده، استفاده کرده‌اند. از میان متغیرهای حاکمیت شرکتی درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره و درصد مالکیت سهامدارن نهادی برگزیده شدند. شرکت‌های نمونه برای یک دوره سه ساله، از سال 1386 تا 1388 به صورت تجمعی بررسی شدند. فرضیات تحقیق با استفاده از مدل‌های رگرسیون چند متغیره آزمون شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین شاخص مردگرایی در سازمان و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره ارتباط معکوس معنی دار وجود دارد. همچنین، بین شاخص فردگرایی در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه مستقیم و بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.

مهرانی و صفرزاده (1390) در مطالعه ای با عنوان «تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی» با استفاده از تحلیل داده‌های تلفیقی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود پرداختند. نمونه این تحقیق را 117 شرکت ایرانی برای دوره زمانی 1389-1386 تشکیل داده بودند. نتایج تجربی حکایت دارد که حاکمیت شرکتی با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، هموارسازی سود و محافظه کاری سود، ارتباط منفی معنادار و با معیارهای توان پیش بینی سود و بموقع بودن سود، ارتباط مثبت معنادار دارد اما با معیار ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد؛ به عبارت دیگر، رابطه بین کیفیت سود و حاکمیت شرکتی، تک بعدی نیست و لذا نمی توان به طور کامل یکی از دو فرضیه رقیب نظارت یا اطمینان را پذیرفت. علاوه بر این با تفکیک شاخص حاکمیت شرکتی به اجزای تشکیل دهنده از توان توضیح دهندگی الگوها کاسته می شود. انجام، رابطه بین حاکمیت شرکتی و معیارهای چندگانه کیفیت سود در صنایع مختلف یکسان نیست.

 

2-2- تحقیقات خارجی

شنگ لی[ii](2018) در پژوهشی با عنوان «سنجش عملکرد مدیریت دانش در شرکت‌های بزرگ، کوچک و متوسط» کوشیده تا ابزاری برای سنجیدن میزان موفقیت مدیریت دانش در شرکت‌های گوناگون ارائه نمایند. به بیان دیگر، این محققان به دنبال ابزاری استاندارد بوده اند که به واسطه آن بتوان موفقیت مدیریت دانش را در تمامی سازمان‌های سطوح خرد، متوسط و کلان ارزیابی کرد. به بیان محققان این مهم از آنجا ناشی شده است که تحقیقات مختلف در مورد موفقیت مدیریت دانش به نتایج مختلف و گاه متضادی منجر شده است. از این حیث، این محققان با اجرایپیمایشی در بین 14 کمپانی در مالزی عوامل و فرآیندهای دخیل در ارزیابی مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده‌اند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد ابزار ارائه شده توسط این محققان تواناییسنجش میزان موفقیت مدیریت دانش را در کمپانی‌های کوچک داراست، اما در مورد سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و متوسط نیاز است تا تغییراتی در ابزار ابداعی آنان به تناسب نوع و عملکرد کمپانی ایجاد شود.

دورکاس و همکاران[iii] (2018)، در تحقیقی با هدف بررسی تاثیر تحلیلگران بر هزینه‌های نمایندگی در نمونه‌ایشامل 1027 سال شرکت انگلیسی حد فاصل سال‌های 1998 تا 2000 انجام دادند؛ در این تحقیق هزینه‌هاینمایندگی به عنوان تابعی از تعامل فرصت‌های رشد و جریان‌های نقد آزاد تعریف شده بود، آنها دریافتند کهتحلیل­گران اوراق بهادار به عنوان یکی از سازوکارهای کاهش هزینه‌های نمایندگی موثرند. همچنین در اینبررسی از نسبت بدهی‌های بلند مدت به ارزش دفتر کل دارایها به عنوان کنترل و معرف نقش نظارتی بستانکارانبه نحوه استفاده مدیریت از جریان‌های نقد آزاد استفاده گردید؛ که طبق یافته‌ها تاثیر این متغیر بر هزینه‌هاینمایندگی معنادار نبوده است.

اوجایی[iv] (2013) مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را روی هزینه سرمایه شرکت‌های پاکستانی مورد آزمونقرار دادند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارتباط منفی بین مالکیت مدیران، اندازه هیأت مدیره وهزینه سرمایه وجوددارد و همچنین ارتباط مثبتی بین استقلال هیأت مدیره و کمیته حسابرسی با هزینه سرمایه وجود دارد.

 

2-3- جمع بندی مطالعات پیشین

با مرور منابع در دسترس، می‌توان به این مهم دست یافت که تحقیقات انجام شده مرتبط یا موضوع تحقیق بسیار اندک می‌باشد. همچنین هیچ تحقیقی به صورت مستقل وجود ندارد که به بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر کاهش هزینه‌های سازمان صدا و سیما پرداخته باشد. لذا این نکته گواهی بر اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق می‌باشد. تعدادی از تحقیقات داخلی به توصیف شیوه‌ها و اصول نوین درآمدزایی سازمان صدا و سیما و برون سپاری‌های سازمان اشاره کرده‌اند. همچنین تعدادی از تحقیقات انجام شده در خارج از کشور به مالکیت و حاکمیت شرکتی و نهادی در سازمان‌ها را بررسی کرده‌اند.

لازم به دکر است که تحقیقات انجام شده بیشتر از منظر درآمد و سود به بررسی سازمان‌هایی از قبیل صدا و سیما پرداخته‌اند. اما در این تحقیق محققان به دنبال بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر کاهش هزینه‌های سازمان صدا و سیما هستند.

 

3- ادبیات مفهومی

مفهوم هزینه

حسابداران،اقتصاددانان،مهندسینوسایرافرادیکهبهنحویبامشکلاتمربوطبههزینه روبروهستندمفاهیم واصطلاحاتیرابرحسبنیازهایشانبرایهزینهبهوجودآوردهاند. تعریفو تشریحهزینهبه نحوی کههیچ ابهامینسبتبهمفهومآنباقینماندامرساده اینیست،تعاریفی بهشرحزیردرموردمفهومهزینهارائه گردیدهاست:

دراصطلاحاقتصادنظریهزینهعبارتاستازمجموعپرداخت‌هاییکهیکواحدتولیدی برایسرمایه، زمین،کارونیزمدیریتبهعملمی آورد (فرهنگ، 1384). طبقماده23قانون محاسباتعمومیمصوباول شهریورماه1366:هزینهعبارتازپرداخت‌هاییاستکهبه طور قطعیبهذینفعدرقبالتعهدیابا عنوانکمک یاعناوینمشابهبارعایتقوانینومقررات مربوطصورتمی گیرد. درحسابداریمالی،اصطلاحهزینهبه عنوانیکشاخصاندازه گیری برایمقدارمنابعبکار رفتهدرراستایاهدافمورد نظر،تعریفمی شود. در حسابداریمدیریت اصطلاحهزینهبرایمقاصدمتنوعوباروش‌هایمتفاوتیبکاربردهمی شود. ازاین رو انواع مختلفیازهزینه‌هاوجوددارندکهبرایاهدافمتفاوتیمورداستفادهقرارمی گیرند. برخیاز انواعهزینه برایارزیابیموجودی‌هاوتعییندرآمدمورد نیازند. برخیدیگردرراستای  برنامه ریزی،بودجه بندیو کنترلهزینهکاربرددارندودسته ایدیگردرتصمیماتکوتاه مدتیا تصمیماتبلند مدت (بودجه بندی سرمایه ای) سودمندهستند. اینامرموجبگردید،معنای تحت اللفظی Cost از هزینه به اقلام بهای تمام شده تغییر و جامعیت یابد (شیم و سیگل، 1392).

مدیریتهزینه[v]

قیمتتمام شدهیکیازابعادمهمدررقابتاست. ایجادتعادلاینمؤلفهباسایرابعادرقابتیعنیکیفیتو زمانمستلزماعمالمدریتبرآناست. مدیریتهزینه (قیمتتمام شده) از جملهمهمترینآنهااست. هدفنظاممدیریتهزینه،کمکبهحداکثررساندنسودوارزششرکتدرحالوآیندهاست. تحققهدفمذکور،بهایجادنظاممدیریتهزینه ایمرتبطاستکهبهبقاءدررقابتجهانیوتوسعهمستمرمنجرگردد. نظاممدیریتهزینهنیازبهتعهدواعتقادمدیریتعالیبهبهبودمستمر،رضایتمشتریوبرنامه ریزیراهبردیدربه کارگیریکارکناندرهمهسطوحوسازماندهیتغییرناپذیرداردکهبهبهبودوتوسعهفعالیت‌هایارزشزا،وحذففعالیت‌هایفاقدارزشمنتهیشود (رهنمای رودپشتی، 1388: 21). برین[vi] مدیریتهزینهرامجموعه ایازفن‌هاوشیوهبرایکنترلوتوسعهفعالیت‌هاوفرایندها،تولیداتوخدماتمی داند. به طورکلیهدف نظاممدیریتهزینهشناساییتأثیربهایتمام شدهبرتصمیماتمدیریتاولاًازطریقارزیابیمنابعمصرف شده درانجامفعالیت‌هایسازمانوثانیاًارزیابیتأثیرتغییرفعالیت‌هابربهایتمام شدهاستکهبابهره گیریاز ابزارهاوفن‌هامی توانتأثیربهایتمام شدهبرتصمیماتمدیریتراشناسایینمود. به عبارتی دیگر،مدیریت هزینهعبارتاستازمجموعهاقداماتیکهمدیریتبهایتأمینرضایتمندیمشتریانهمراهباکنترلوکاهش مستمرهزینه‌ها (بهایتمام شده) است (رهنمای رودپشتی، 1388: 22).

 

4- روش­شناسی پژوهش

این پژوهش به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) اجرا شده است. اطلاعات تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت بر اساس مقایسات زوجی از نمونه ای متشکل از 26 کارشناس در حوزه مدیریت رسانه (بخش کیفی) و 100 نفر از کارشناسان مدیریت رسانه (بخش کمی) در سال 1398 جمع آوری شده است. گردآوریاطلاعاتکیفیمنجربهتوصیفجنبه‌هایبی‌شماریازپدیدهمی‌شود (رستمی و همکاران، 1398: 200). سیستمعصبی- فازیتطبیقی،یکی ازمتداول ترین سیستم‌های عصبی فازی بوده کهیک سیستم فازی سوگنو را در یکساختار عصبیاجرامی‌کند ( قاسمی، بهرامی، شعبانی جفرودی، 1397: 100).

فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای اولین بار در دهه ی 1970 توسط توماس ال ساعتی مطرح شد (ساعتی، 1997) که بر پایه ی تصمیم گیری بر اساس مقایسات زوجی استوار است. AHP شامل پنج مرحله اساسی است: 1- بیان و تعریف روشن مسأله، 2- تشکیل ساختار سلسله مراتبی، 3- انجام مقایسه زوجی بین عناصر تصمیم توسط مقیاس‌های مقایسه ای، 4- استفاده از مقادیر ویژه ی ماتریس مقایسات برای تخمین زدن وزن‌های نسبی عناصر تصمیم و 5- کنترل معیار سازگاری مقیاس‌ها جهت اطمینان از انسجام قضاوت‌های تصمیم گیرندگان (نیازی، رازقی مله، عقیقی و سلیمان نژاد، 1397: 146).

پس از تعیین معیار‌ها و گزینه‌ها، آن‌ها طبق ارزش گذاری ساعتی دو به دو با هم مقایسه می شوند که در جدول 1 نمایش داده شده است. سپس باید این نظریات را به یک نظر واحد تبدیل کرد تا بر اساس آن تصمیم بهینه حاصل آید. مناسب ترین روش برای این کار استفاده از میانگین هندسی است. در این روش، میانگین هندسی عناصر هر سطر محاسبه شده و سپس بردار حاصل، نرمالیزه می شود تا بردار وزن به دست آید سپس از هر سطر میانگین موزون گرفته می شود. مقادیر حاصل از میانگین موزون نشان دهنده اولویت هر متغیر است (نیازی، رازقی مله، عقیقی و سلیمان نژاد، 1397: 147).

 

جدول 1: ترجیحات (قضاوت شفاهی) به کار رفته برای وزن دهی نسبی به معیار‌ها در روش AHP

ارزش ترجیحی

وضعیت مقایسه i نسبت به j

توضیح

1

ترجیح یکسان

Preferred Equally

گزینه یا معیار i نسبت به j اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.

3

کمی مرجح

Preferred moderately

گزینه یا معیار i نسبت به j کمی مهم تر است.

5

خیلی مرجح

Preferred Strongly

گزینه یا معیار i نسبت به j مهم تر است.

7

خیلی زیاد مرجح

Very Strongly Preferred

گزینه یا معیار i دارای ارجحیت خیلی بیشتری نسبت به j است.

9

کاملا مرجح

Extremely Preferred

گزینه یا معیار i کاملا از j مهم تر است.

2 و 4 و 6 و 8

بینابین

so so

ارزش‌های میانی بین ارزش‌های ترجیحی را نشان می دهد.

منبع: یافته های پژوهشگر

 

نرخ سازگاری

برای هر ماتریس، حاصل تقسیم شاخص ناسازگاری (I.I)[vii]، بر شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی (I.I.R)[viii] هم بعدش که در جدول 2 آمده است، معیار مناسبی برای قضاوت در مورد ناسازگاری آن ماتریس است که آن را نرخ ناسازگاری (I.R)[ix] می نامیم. چنانچه این عدد کوچکتر یا مساوی 1/0 باشد، سازگاری سیستم قابل قبول است وگرنه باید در قضاوت‌ها تجدید نظر نمود (نیازی، رازقی مله، عقیقی و سلیمان نژاد، 1397: 148)

 

جدول 2: شاخص ناسازگاری ماتریس‌های تصادفی

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

n

45/1

45/1

41/1

32/1

24/1

12/1

9/0

58/0

0

0

I.I.R

منبع: یافته های پژوهشگر

 

طریقه محاسبه ی شاخص و نرخ سازگاری در فرمول‌های زیر ارائه شده است.

شاخص ناسازگاری:

 

نرخ سازگاری:

 

که برای هر ماتریس مقایسه زوجی A داریم:

=n طول ماتریس مقایسه زوجی A،

= بزرگترین مقدار ویژه که همواره بزرگتر یا مساوی n است.

 

تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP):

تحلیل سلسله مراتبی معمولی به قضاوت‌های دقیق نیاز دارد. از این رو یک مدل تصمیم گیری خوب باید تحمل ابهام را داشته باشد، زیرا فازی بودن و ابهام، مشخصات عمومی بسیاری از مسائل تصمیم گیری هستند. فرایند سلسله مراتبی یکی از روش‌هایی است که می توان از توسعه ی فازی آن برای حل مسائل استفاده کرد. زاده (1965) برای اولین بار تئوری مجموعه ی فازی را معرفی کرد که یک ویژگی مهم تئوری فازی، توانایی آن برای ارائه ی اطلاعات مبهم می باشد. ازمدلشبکه‌هایعصبیمصنوعیمی‌توانبهعنوانیکآزمونبراییافتنفرآیندغیرخطیپویا،ازجملهفرآیـندآشوبناک،درداده‌هااستفادهکرد( امام وردی و صفرزاده بیجاربنه، 1394: 60).

در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی تحت عنوان تحلیل توسعه ای که در سال 1996 توسط یک محقق چینی به نام یونگ چانگ ارائه شد، استفاده گردیده است. اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد مثلثی فازی هستند. چانگ جهت تعمیم تکنیک AHP به فضای فازی از مفهوم درجه امکان پذیری استفاده کرده است. منظور از درجه امکان پذیری آن است که مشخص شود چقدر احتمال دارد یک فازی بزرگ تر از یک عدد فازی دیگر باشد.

در روش FAHP ماتریس مقایسات زوجی به صورت فازی می باشد. برای ارزش گذاری مقایسات از طیف فازی معادل مقیاس ساعتی در تکنیک AHP که در جدول 3 ارائه شده است استفاده می شود.

اگر X={x1,x2,…,xn} یک مجموعه ی اشیاء وU={u1,u2,…,um} یک مجموعه ی هدف باشد بر این اساس برای هر شیء و هدف به ترتیب تجزیه و تحلیل گستردگی صورت می گیرد.

بنابر این m مقدار، تجزیه و تحلیل گستردگی برای هر شیء به دست می آید که تمام (i=1,2,…,n) ، (j=1,2,…,m) ،  اعداد فازی مثلثی هستند. مقدار گستردگی ترکیبی فازی مرتبط با شیء iام طبق فرمول زیر تعریف می شود.

 

 

 

جدول 3: ترجیحات (قضاوت شفاهی) به کار رفته برای وزن دهی نسبی به معیار‌ها در روش FAHP

عبارت کلامی وضعیت مقایسه i نسبت به j

معادل فازی

معادل فازی معکوس

ترجیح یکسان

Preferred Equally

(1.1.1)

(1.1.1)

بینابین

so so

(1.2.3)

(1 , 5/0 , 333/0)

کمی مرجح

Preferred moderately

(2.3.4)

(5/0 , 333/0 , 25/0)

بینابین

so so

(3.4.5)

(333/0 , 25/0 , 2/0)

خیلی مرجح

Preferred Strongly

(4.5.6)

(25/0 , 2/0 , 166/0)

بینابین

so so

(5.6.7)

(2/0 , 16/0 , 142/0)

خیلی زیاد مرجح

Very Strongly Preferred

(6.7.8)

(166/0 , 142/0 , 125/0)

بینابین

so so

(7.8.9)

(142/0 , 125/0 , 111/0)

کاملا مرجح

Extremely Preferred

(9.9.9)

(111/0 , 111/0 , 111/0)

منبع: یافته های پژوهشگر

 

دو عدد فازی مثلثی M1=(l1,M1,u1) و M2=(l2,M2,u2) را که در شکل زیر رسم شده است، در نظر بگیرید. درجه ی امکان پذیری  طبق معادله زیر تعریف می شود. برای مقایسه ی M1 و M2 به هر دو مقدار  و  نیاز داریم و امتیاز قطعی و غیر فازی برابر با حد اقل این دو مقدار می باشد.

 

شکل 1: اعداد فازی M1 و M2

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

 

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

لازم به ذکر است که با مصاحبه عمیق از 26 کارشناس حوزه رسانه معیار‌های زیر جهت تحلیل و رتبه بندی انتخاب شده عبارت است از: اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا، فرهنگسازمانی، حمایت مدیریت عالی، توانمندسازی کارکنان، سیستمی کردن مدیریت مالی، سیستمی کردن مدیریت فناوری، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی.

 

4- یافته­های پژوهش

 

جدول 4: ماتریس مقایسات زوجی معیار‌ها نسبت به هم در روش FAHP

معیار‌ها

اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا

فرهنگسازمانی

حمایت مدیریت عالی

توانمندسازی کارکنان

سیستمی کردن مدیریت مالی

سیستمی کردن مدیریت فناوری

 

ایجاد بانک‌های اطلاعاتی

اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا

(1.1.1)

(166/0 . 142/0 . 125/0)

(142/0 . 125/0 . 111/0)

(166/0 . 142/0 . 125/0)

(166/0 . 142/0 . 125/0)

(142/0 . 125/0 . 111/0)

(166/0 . 142/0 . 125/0)

فرهنگسازمانی

(6.7.8)

(1.1.1)

(3.4.5)

(1 . 5/0 . 333/0)

(7.8.9)

(3.4.5)

(2.3.4)

حمایت مدیریت عالی

(7.8.9)

(333/0 . 25/0 . 2/0)

(1.1.1)

(25/0 . 2/0 . 166/0)

(4.5.6)

(4.5.6)

(2.3.4)

توانمندسازی کارکنان

(6.7.8)

(1.2.3)

(4.5.6)

(1.1.1)

(7.8.9)

(4.5.6)

(3.4.5)

سیستمی کردن مدیریت مالی

(6.7.8)

(142/0 . 125/0 . 111/0)

(25/0 . 2/0 . 166/0)

(142/0 . 125/0 . 111/0)

(1.1.1)

(25/0 . 2/0 . 166/0)

(142/0 . 125/0 . 111/0)

سیستمی کردن مدیریت فناوری

(7.8.9)

(333/0 . 25/0 . 2/0)

(25/0 . 2/0 . 166/0)

(25/0 . 2/0 . 166/0)

(4.5.6)

(1.1.1)

(333/0 . 25/0 . 2/0)

ایجاد بانک‌های اطلاعاتی

(6.7.8)

(5/0 . 333/0 . 25/0)

(5/0 . 333/0 . 25/0)

(3.4.5)

(7.8.9)

(3.4.5)

(1.1.1)

نرخ سازگاری: 0956/0        سازگاری ماتریس معیار‌ها قابل قبول است.

منبع: یافته های پژوهشگر

 

از آنجایی که نرخ سازگاری کمتر از 1/0 به دست آمده است، وزن‌های تخصیص یافته قابل قبول بوده اند و نیازی به رفع ناسازگاری نمی باشد.

 

جدول 5: رتبه بندی نهایی معیار‌ها در روش FAHP

رتبه

                                                  معیار‌ها

امتیاز‌ها

1

اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا

173/0

2

سیستمی کردن مدیریت مالی

144/0

3

سیستمی کردن مدیریت فناوری

109/0

4

حمایت مدیریت عالی

102/0

5

توانمندسازی کارکنان

085/0

6

ایجاد بانک‌های اطلاعاتی

074/0

7

فرهنگسازمانی

067/0

منبع: یافته های پژوهشگر

 

جدول زیر نشان دهنده رتبه بندی نهایی عوامل موثر بر کاهش هزینه‌های سازمان صدا و سیما می باشد. همانطور که مشاهده می شود، بیشترین تأثیر بر کاهش هزینه‌های سازمان صدا و سیما، متعلق به معیار اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا می باشد. پس از اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا، معیار‌های سیستمی کردن مدیریت مالی، سیستمی کردن مدیریت فناوری، حمایت مدیریت عالی، توانمند سازی کارکنان و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی در رتبه‌های بعدی عوامل موثر بر کاهش هزینه‌های سازمان صدا و سیما قرار دارند. همچنین لازم به ذکر می باشد که معیار فرهنگ سازمانی، در رتبه بندی مذکور، در جایگاه آخر قرار دارد.

 

 

نمودار شماره 2: رتبه بندی نهایی معیار‌ها در روش FAHP

منبع: یافته‌های پژوهشگر

 

5- بحث و نتیجه گیری

در تحقیق حاضر تلاش شده است تا عواملی را که بر کاهش هزینه‌های سازمان صدا و سیما تأثیر گذارند را به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی کنیم. نتایج این تحقیق نشان داده است که بیشترین تأثیر بر کاهش هزینه‌های سازمان صدا و سیما، متعلق به معیار اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا می باشد. پس از اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا، معیار‌های سیستمی کردن مدیریت مالی، سیستمی کردن مدیریت فناوری، حمایت مدیریت عالی، توانمند سازی کارکنان و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی در رتبه‌های بعدی عوامل موثر بر کاهش هزینه‌های سازمان صدا و سیما قرار دارند. همچنین لازم به ذکر می باشد که معیار فرهنگ سازمانی، در رتبه بندی مذکور، در جایگاه آخر قرار دارد.

اصلی ترینحوزه‌هاییکهموردتأکیدصاحبن ظراندرحوزهکاهشهزینه‌هابودهاستبخشاصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا، فرهنگسازمانی، حمایت مدیریت عالی، توانمندسازی کارکنان، سیستمی کردن مدیریت مالی، سیستمی کردن مدیریت فناوری، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی بوده است.

بخشمالیدرسازمانصدا و سیمابه واسطهفشارهایمالیهموارهدچارروزمرگی‌هایشدید بودهاستامادراین حوزهنیزاصلاحاتتأثیرگذاریمی تواندصورتگیردکهباعثکاهش هزینه‌هادرسازمانشود.پیشنهادهاییاعماز حسابداریمستقل،تدوینضوابطاجراییبرایپرداختبودجه‌هابهبخش‌ها،انجام پرداخت‌هایمالیبهواحدهزینه ایوجوابخواهیازآنها،نظارتبرپروژه‌هایپرهزینهالف ویژهبه صورتکنترلپروژهومنظم،استفادهازروش‌هایمشارکتدرسودبرایافزایشانگیزه کارکناندرپرداخت‌هایمالی،ساماندهیپرداخت‌هایمالیوتعدیل پرداخت‌ها،مشارکتدادن نیرویانسانیدرتصمیماتمربوطبهآنهاکهبرایسازمانتبعاتمالیدارد ازمیاننظراتارائه شدهاستخراجگردیدهاستکهاگرچهپیشنهاداتپراکندهایاستوشایدنتواندیکنظامرا شکلدهدامابهجای خوددرصورتاعمالمیتواندتاثیرگذارباشد.

فرایندتولیدوتأمینمحتوااصلی ترینفرایندسازمانصدا و سیمامی باشدکهراه حل‌های متعددیبرایاصلاحاین فرایندارائهگردیداز جمله: بهره برداریبخشخصوصیازامکانات سازمان،تبدیلعواملتولیددرون سازمانیبهپیمانکارخصوصیوخریدخدمت،افزایشسهم بخشخصوصیدرتولیداتسازمان،بهره برداریبخشخصوصیازامکاناتسازمان،استفاده بهینهازساختمان‌هاومکان‌ها،ارزیابیورتبه بندیتهیه کنندگانوسفارشکاربراساسارزیابی بهآنها،برون سپاریتولیدمحصولات،استفادهازتولیدکنندگانمحصولداوطلبورایگان،شفاف کردنهزینه‌هایتولیداتدرون سازمانیکهازامکاناتسازماناستفادهمی کنند،تولیدیکردن برنامه‌هاییکهقابلیتدارند،تعریفاستانداردهایتولیددربرآوردها،شفافیتاطلاعاتعوامل تولیدونیرویانسانی،استفادهازنیروهایچندمهارتهدرفرآیندتولیدوتأمینمحتوا،استفادهاز نیروهایمتخصصدرشوراهایسه گانهبرآوردبرنامه‌ها،جایگزینکردنتصمیماتفردی مدیراندرحوزهتولیدباشوراهایتخصصی،اعلامنیازهایبرنامه سازیسازمانبه صورتعمومیوخریدمحصولاتبا کیفیت. اینپیشنهادهاطیفیازپیشنهادهایکلانوبنیادینمانند برونسپاریتولیداتسازمانتاپیشنهادهایخردتکنیکیراشاملمیشودکهلازماستدر قالبیکمدلساماندهیشودکهبتوانداینپیشنهادهادرطولیکفرایندیازنجیرهارزش پشتسرهموبراساسمنطقعملیاتیشود.چراکهاگرچههریکازپیشنهادهادرجایخود معنی دارهستندامادرکناریکدیگرهستندکهدرقالبیکنظامعملیاتیدرخواهندآمدکه مدل زنجیره تامین محصولات سازمان را شکل می دهد.

نیرویانسانییکسازمانسرمایهاصلیآناست،ازسویدیگردرسازمانحجمبالاییاز نیرویانسانیدرحوزه ستادیسازمانحضوردارندکهبایدبرنامهویژهبرایاستفادهبهینهاز ظرفیتآنهاوکاهشهزینه‌هاداشت. ازاین رو پیشنهادهاییمانند شایسته سالاریدرانتخاب مدیران،متوقفکردناستخدام‌هایجدیددرحوزهستادیوجذب نیروهایجدیدبرایصف، تعریففرایندرشدوارتقاینیرویانسانی،تعریفپروژهجدیدسوددهبراینیرویانسانی بیکار،اعمالنظامارزیابیوپاداشوتنبیهمالی،طراحینظامپاداشوتنبیهمالیبرایافزایش انگیزهنیرویانسانی، استانداردکردنشرحوظایفنیرویانسانیوارزیابیواعمالنظامپاداش وتنبیهبراساسآن ازمحتوایمصاحبه‌ها برایاصلاححوزهنیرویانسانیاستخراجگردیدکهاین پیشنهاداتنیزمیتوانددرقالبنظام جذب،آموزشو به کارگیرینیرویانسانی و نظام ارزیابی و تنبیه و پاداش ساماندهی شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.     

2-گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)bazaee.ali@gmail.com[i]Konstantin Bottenberg et al

[ii]Shing‐Loy, C

[iii]Dorcas et al.,

[iv]Ajayi, O.O

[v]Cost Management

[vi]Brain

[vii]Inconsistency Index

[viii]Inconsistency Index Random matrix

[ix]Inconsistency Rate

1)     اماموردی, قدرتاله, صفرزادهبیجاربنه, سمانه. (1394). آزمونآشوبیوغیرخطیبودنشاخصقیمتسهامدربورستهران. اقتصادمالی, 9(33), 55-74.
2)   بهار مقدم، مهدی؛ صادقی، زین العابدینی و صفرزاده، ساری (1392)، بررسی رابطه ی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، فصلنامه حسابداری مالی، سال 5، شماره 20، صص 107-90.
3)   خالقیمقدم, حمید, حساسیگانه, یحیی, امیری, مقصود, شیرهزاده, جلال. (1398). "ارائهمدلاندازه‌گیریانعطاف‌پذیریمالیمتناسبباشرایطمحیطیایران (باتأکیدبرنوعمؤلفه‌ها)". پژوهشهایحسابداریمالیوحسابرسی, 11(43), 49-90.
4)     رهنمای رودپشتی، فریدون (1388)، هزینه یابی بر مبنای فعالیت/مدیریت بر مبنای فعالیت، تهران: ترمه.
5)     رستمی, کرمرضا, شیری, اردشیر, یاسینی, علی, محمدی, اسفندیار( 1398)شناسایی شیوه‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی استان ایلام (با استفاده از تکنیک دلفی تعدیل شده). اقتصاد مالی13(48): 191-216.
6)   سهرابی، روح الله؛ سید شکری، سید جلال و جعفری، الهام (1392)، بررسی میزان برون سپاری بر کسب و کارهای حوزه رسانه (مطالعه موردی صدا و سیمای مرکز همدان، اولین همایش مدیریت کسب و کار، همدان، شرکت علم و صنعت طلوع فرزین، دانشگاه بوعلی سینا.
7)   شفیعی، سید عباس (1398)، راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید در سریال‌های الف تلویزیونی‎(مطالعه موردی: سریال مختارنامه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده دین و رسانه – قم.
8)     شیم، جی.کی؛ جویل، سیگل (1392)، حسابداری مدیریت، ترجمه پرویز بختیاری، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
9)   صلواتیان، سیاوش؛ علی عسکری، عبدالعلی و محسنی، مهدی (1395)، شناسایی شیوه‌های نوین تامین مالی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال 23، شماره 2، صص 25-9.
10) صلواتیان، سیاوش؛ موسوی فرد، سید حسن (1398)، راهکارهای کاهش هزینه‌های جاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه رسانه‌های دیداری و شنیداری، سال 13، شماره 30، صص 189-157.
11) فرهنگ، منوچهر (1383)، فرهنگ علوم اقتصادی، تهران: آسیم.
12) قاسمی, عبدالرسول, بهرامی, جاوید, شعبانیجفرودی, ثریا. (1397). پیشبینیشکافدارایی- بدهیپویادرصنعتبانکداریایرانکاربردالگویعصبی- فازیتطبیقیوالگویحافظهبلندمدت (مطالعهموردی: یکبانکخصوصی). اقتصادمالی, 12(45), 93-126.
13) محمدیان, زینب, حیدری, مهدی, چالاکی, پری. (1398). "بررسیتاثیرپیچیدگیوعدماطمینانمحیطیبرصحتپیشبینیسودمدیریتباتاکیدبرکیفیتحسابرسیبهعنوانمتغیرمیانجی". پژوهشهایحسابداریمالیوحسابرسی, 11(43), 247-275.
14) مشایخی، بیتا؛ جلالی، فرزانه (1391)، ارزش‌های فرهنگی و حاکمیت شرکتی، پژوهش‌های حسابداری، سال 4، دوره 4، صص 66-51.
15) مهرانی، کاوه؛ صفرزاده، محمد حسین (1390)، تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی، فصلنامه دانش حسابداری، دوره 2، شماره 7، صص 98-69.
16) نیازی، محسن؛ رازقی مله،‌هادی، عقیقی، محمد و سلیمان نژاد، محمد (1397)، مطالعه تطبیقی دلایل ترجیح رسانه‌ها در تلویزیون داخلی و خارجی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)(مطالعه موردی: کارشناسان حوزه رسانه و شهروندان تهرانی)، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، دوره 25، شماره 95، صص 162-131.
17) وفادار، علی (1394)، مطالعه تطبیقی تولیدات مستند برون سپاری شده و تولیدات تهیه شده در داخل سازمان صدا و سیما، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صدا و سیما.
18)   Andrew, Asan& Talabi Olajide, Felix. (2012). "Cummunication Satellite: Nigeria"s Effort at Bridging Digital Divide", New Media and Mass Communication, Vol 2 pp 2224-2272.
19)   Boubehrezh, S., & Iraji, M. (2013). The study of persuasion language in life insurance advertisements. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 6(2), 267-270.
20)   Dorcas Kariuki. (2018). Barriers To RenewableEnergy Technologies Development.Https://Doi.Org/Dx.Doi.Org/10.1515/Energytoday-2018-2302.
21)   Kohring, Matias& Matthes, Yourg. (2007). "Trust In Nesws Media", Communication Research, Vol 34, No 3, pp
22)   Nwabueze, Chineye, Nweke, Nnamedi, Okowa, Loveth, Ebeze, Emelda. (2012). Satellite Television and Local Media Use Among Viewers in Satellite Tv Household in the Southeast  Geopolitical  Zone of  Nigeria, Higher Education of Social Science,Vol 3, No3, pp1-10.
23)   Saaty, Thomas. (1997). "A Scaling for Priorities in Hierarchical Structures”, journal of mathematical psychology, 15p. 234-281.
24)   Shing‐Loy, C.. (2018). "The influence of organizational culture on the success of knowledge management practices with North American companies". International Business and Economics Research Journal , 6(3), 15–29
 
یادداشت‌ها