دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1388 
6. نااطمینانی تورمی و رشد اقتصادی در ایران

صفحه 85-109

غلامرضا عباسی؛ اشکان رحیم زاده؛ داوود سلمانی