دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1388 
6. عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در منطقه مرکز، جنوب و غرب آسیا

صفحه 116-129

نارسیس امین رشتی؛ فاطمه فهیمی فر؛ ابراهیم صیامی عراقی