دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار 1388 
1. بررسی اثر گردشگری بر رشد اقتصادی ایران (در سالهای 1368-1387)

صفحه 1-17

حسین شریفی رنانی؛ مریم صفایی شکیب؛ مصطفی عمادزاده


4. بررسی روند مزیت نسبی صادرات خرمای ایران و صادرکنندگان اصلی جهان

صفحه 63-90

شهریار نصابیان؛ سید جواد قریشی ابهری؛ مونا آشتیانی


6. بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا (MENA)

صفحه 104-123

بیژن باصری؛ غلامرضا عباسی؛ آرزو نوری بیدهندی