دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، خرداد 1390، صفحه 8-195 
7. تخمین تابع تقاضای گردشگری در استانهای منتخب

صفحه 165-183

هوشنگ مومنی وصالیان؛ لیلا غلامی پور