دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، تابستان 1391، صفحه 9-227