دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، بهار 1392، صفحه 9-233 
2. اثر تورم بر بیمه‌های عمر و راهکارهای خنثی سازی آن

صفحه 31-60

هوشنگ مومنی وصالیان؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ ابتسام آل احمدی


4. نقش نظام تأمین اجتماعی بر توسعه انسانی در ایران

صفحه 81-110

نارسیس امین رشتی؛ عاطفه قربانی ولیک چالی


6. بررسی مزیت نسبی خرما در استان بوشهر و بررسی بازارهای هدف

صفحه 137-175

هادی محمدی محمدی؛ شهریار نصابیان؛ زینب کررود جهانی