دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، شهریور 1392، صفحه 9-211