دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 9-219