دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، اسفند 1392، صفحه 9-219