دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 1-152