دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1387 
4. بررسی عوامل مؤثر بر جریان های سرمایه خارجی در کشورهای درحال ‌توسعه

صفحه 62-81

نازی محمدی زاده اصل؛ آذرخش صبری بقائی؛ محمود رضا مدیر روستا