دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، دی 1387 
بررسی عوامل مؤثر بر جریان های سرمایه خارجی در کشورهای درحال ‌توسعه

صفحه 62-81

نازی محمدی زاده اصل؛ آذرخش صبری بقائی؛ محمود رضا مدیر روستا