دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز 1387 
5. بررسی سازمانهای تجارت منتخب آسیا (با کاربرد مدل جاذبه)

صفحه 95-121

ابراهیم حسینی نسب؛ سمیرا متقی؛ افشین متقی