دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تابستان 1387 
4. بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه انسانی

صفحه 55-69

غلامرضا گرائی نژاد؛ علی اکبر خسروی نژاد؛ عرفان بهرامی نیا