دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، بهار 1394، صفحه 1-167 
2. تحلیل رابطه علی بین نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران

صفحه 29-46

تیمور محمدی؛ عباسعلی ابونوری؛ رویا محمد نژاد