دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، تابستان 1394 
8. Pricing Unemployment Insurance in Iran

صفحه 119-144

رضا افقی؛ رامیار ابن عباس