دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، پاییز 1394 
4. شناسایی بخش‌های کلیدی در صنعت گردشگری ایران (بر مبنای مدل داده- ستانده)

صفحه 65-81

محمدرضا فرزین؛ ابتهال زندی؛ مرجان عبدی؛ نیلوفر عباس پور


8. اثر هزینه‌های نظامی بر بدهی‌های خارجی ایران

صفحه 139-168

صاحبه محمدیان منصور؛ ابوالقاسم گل خندان