دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1394، صفحه 1-168 
4. آزمون آشوبی و غیرخطی بودن شاخص قیمت سهام در بورس تهران

صفحه 55-74

قدرت اله امام وردی؛ سمانه صفرزاده بیجار بنه