دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار 1395، صفحه 1-202 
6. تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد PANEL VAR

صفحه 131-152

علی احمدی؛ حسین‌علی احمدی جشفقانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی