دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 1-210 
6. تاثیر بازارهای مالی بر شاخص فلاکت : رهیافت داده های تلفیقی

صفحه 131-146

پروانه سلاطین؛ کاملیا قلمزن نیکو؛ نیلوفر غفاری صومعه