دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، بهار 1398، صفحه 1-262 
1. آثار متغیرهای حقیقی و پولی- مالی بر نرخ سود سپرده بانکی ایران

صفحه 1-24

ابوالقاسم مهدوی مزده؛ ناصر الهی؛ اکبر کمیجانی؛ عباس دادجوی توکلی


3. ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر اقتصاد زیرزمینی در ایران (مبتنی بر چارچوب مدل TVP-FAVAR)

صفحه 41-72

سید محمد رضا شریفی؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی؛ عباس امینی فرد


5. بررسی همگرایی مالی ایران و کشورهای عضو اوپک (کاربرد روش فیلیپس- سول)

صفحه 95-126

ساغر نیکپور؛ مجتبی بهمنی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ مهدی نجاتی